ตัวอย่าง (รายงานเพิ่มวุฒิการศึกษา ปริญญาโท) พนง.เทศบาล

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  สำนักปลัด  (งานการศึกษา)  

ที่  รน ๕๒๘๐๑/                              วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   

เรื่อง   ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พิจารณาวุฒิและปรับวุฒิ

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

                   เรื่องเดิม

                   ตามที่ข้าพเจ้านายชัยวัฒนา  ดีใหม่  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ๓  ได้ขอนุญาตศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  รุ่นที่ ๒  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร โดยใช้ทุนส่วนตัว นั้น

                   ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า  ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว  โดยได้รับปริญญาโทจากคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  คุณวุฒิ  ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  แผน  ข  โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

                   ข้อระเบียบ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ข้อ ๓๘๙  พนักงานผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา และได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  ให้เทศบาลรายงานไปยัง ก.ท.จ และ กท. ภายใน ๕  วัน  ทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณา  ดำเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  รวมถึงการพิจารณาคุณวุฒิ  และปรับวุฒิ  และรายงานเปลี่ยนทะเบียนประวัติให้ ก.ท.จ ระนอง  และ กท. ทราบ  ดังนี้

๑.      สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   จำนวน  ๓  ฉบับ

๒.      สำเนา Transcript                                    จำนวน  ๓  ฉบับ

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

 

                                                                   (นายชัยวัฒนา   ดีใหม่)

                                                                      นักวิชาการศึกษา ๓             

 

ความเห็นของบุคลากร

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                        (นางจันทร์เพ็ญ  ตันสกุล)

                                                                           บุคลากร  ๖ ว.

- ๒ –

 

 

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                        (นายสานิตย์  จายุพันธ์)

                                                                       หัวหน้าสำนักปลัด

 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                      

                                                                  

  (นายอภิชาติ  อภิรติกร)

                                                                 ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ     

                  

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

                  

ได้พิจารณาแล้ว    (  P ) ทราบผลการเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติแล้ว

 

                                     

 

                                                             ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติ

                                                                       ( นายสุรชัย  วิศวเมธี )

       นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอคำปรึกษาหน่อยครับ

ยื่นเรื่องไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อครับ

นางณัฏณริญช์ เท่าสาร
IP: xxx.51.219.115
เขียนเมื่อ 

อย่างได้ตัวอย่างบันทึกข้อความขอปรับวุฒิ ของครูผู้ดูแลเด็กค่ะ สังกัด อบต. ค่ะ

 

ทิพวรรณ
IP: xxx.76.152.52
เขียนเมื่อ 

สนใจสอบถามข้อมูลคะ เพราะว่าใกล้จะได้ทำเรื่องโอน แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก รบกวนของไฟล์ด้วยนะคะ

[email protected]