องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การต้องมีวัฒนธรรมรักรู้ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนือง

องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ใน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประชุม โพธิกุล

คนเป็นทรัพยากรที่มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ของคนไม่เพียงเรียนมากขึ้น ต้องเรียนรวดเร็วขึ้นและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือต้องจัดเปลี่ยนแปลงองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ปลูกฝังถักทอการเรียนรู้ให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ ในองค์การควรมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะโดยการฝึกอบรม การพัฒนา การศึกษาด้วยตนเองหรือการศึกษาด้วยการชี้นำตนเองในการเรียนรู้ของคนในองค์การจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรม การศึกษา มีสองฝ่ายคือ ฝ่ายให้กับฝ่ายรับ การพัฒนาอาจมีสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียวก็ได้ ส่วนการศึกษาด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ด้วยคนคนนั้นเอง ส่วนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(action learning) เป็นการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างการแก้ไขปัญหาที่เกิดในงาน จากการปฏิบัติงานจึงเป็นการร่วมกันเรียนรู้หรือการเรียนรู้ด้วยกัน

องค์การที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน คนในองค์การควรขยายขอบเขตความสามารถที่จ ะเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง องค์การต้องจัดให้ได้มาซึ่งความรู้ ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างต่อเนื่องทันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ

        องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่คนในองค์การที่รักรู้ ใฝ่เรียน มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์การ มีการรับรู้ ความรู้จากภายนอก มีโอกาสใช้ความรู้ส่งถึงผลการปฏิบัติงานขององค์การ

          การเรียนรู้ในองค์การเป็นการทดสอบประสบการณ์แล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์นั้นให้เป็นความรู้ ความรู้ท่ีเข้าถึงได้ทั้งองค์การ ตรงเหมาะกับเป้าประสงค์หลักขององค์การ

               ในองค์การมีการแบ่งความรู้ออกเป็็นสองประเภทคือความรู้ฝังต้ว(tacit knowledge) กับความรู้เผยตัว(explicit knowledge)ความรู้ฝังตัวเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนอาจได้มาจากประสบการณ์ การสั่งสม การเรียนรู้ มองไม่เห็น แต่ไม่สามารถนำออกมาให้มองเห็น เผยแพร่แก่คนอื่นได้ โดยต้องหาวิธีการนำออกมาจากตัวคนที่มีอยู่นั่นแล้วถ่ายทอดให้แก่คนอื่นหรือทำเป็นความรู้ที่เผยตัว ส่วนความรู้ที่เผยตัวเป็นความรู้ที่มองเห็นอาจอยู่ในรูปข้อมูล คู่มือ หนังสือ สื่อ บันทึกข้อความ ภาพเป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึง สามารถนำไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

                 ในการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่อาจเริ่มจากการสำรวจว่าองค์การต้องการความรู้อะไร แล้วจัดหาจัดเก็บ แล้วนำมาถ่ายทอดให้ผู้มี ความจำเป็นในความรู้นั้น การจัดการความรู้เป็นการจัดการให้มีความรู้ในองค์การ เพื่อให้คนในองค์การสามารถเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ของคนในองค์การเพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

                ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้(Learning organization)(Senge ,P.The fifth discipline:the art&practice of the learning organization.London:Century Business.1990)ตามความเห็นของ Senge ประกอบด้วย 

          1.การคิดอย่างเป็นระบบ(System thinking) เป็นการคิด การเห็นลำดับขั้นตอน ความเชื่อมโยงต่อเนื่องของเหตุการณ์ต่างๆการสัมพันธ์ทอดรับของลำดับเหตุการณ์ การผูกโยงที่ต่อต้านและพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองเห็น อธิบายพฤติกรรมต่างๆที่เกิดอย่างเป็นเครือข่ายถ่ายโยง

        2.รูปแบบทางจิต(Mental model) เป็นความคิดความเชื่อ คุณค่า เจตคติของตนเอง เป็นความรับรู้ ความเข้าใจตนเอง เข้าใจองค์การ เข้าใจโลก

  3.การควบคุมตนเอง(Personel Mastery)เป็นจิตสำนึกกระตุ้นพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สู่วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดระเบียบ วิถีปฏิบัติของตนเองให้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น

        4.วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) การเห็นภาพอนาคตเป็นภาพเดียวกันของคนในองค์การ เป็นกรอบความคิดเกี่ยวกับสภาพอนาคตขององค์การที่ทุกคนปรารถนามุ่งสู่ด้วยกัน เป็นภาพหรือสภาพที่คนในองค์การเห็นแล้วพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจกระทำให้เกิดขึ้น

         5.การเรียนรู้เป็นทีม(Team Learning)เป็นการเรียนรู้ของกลุ่มคนในองค์การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะประสบการณ์ไปพร้อมกันในทีมเรียนรู้จากภายนอกองค์การ จากภายในองค์การ จากการร่วมเรียนรู้อย่างการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning) เพื่อให้ทั้งทีมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน อันเป็นการสร้างทีมให้เข้มแข็งพรักพร้อม

             ลักษณะสามอย่างแรกคือ การคิดเป็นระบบ รูปแบบทางจิตและการควบคุมตนเอง เป็นคุณสมบัติการรักรู้ใฝ่เรียน อย่างปัจเจกบุคคล 

(เอกัตตบุคคล) ในการเรียนรู้เป็นทีม ต้องอาศัยลักษณะที่สี่ที่ห้า คือวิสัยทัศน์ร่วมและการเรียนรู้เป็นทีม

               องค์การต้องมีวัฒนธรรมรักรู้ใฝ่เรียน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับขีดความสามารถที่จะเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงองค์การ จัดคุณค่า นโยบาย การปฏิบัติ ระบบและโครงสร้างขององค์การให้สนับสนุนและเร่งการเรียนรู้ให้แก่ทุกคนในองค์การ การเรียนรู้จะส่งผลในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการทำงานผลผลิตและการให้บริการ โครงสร้างและหน้าที่ของงานแต่ละคน ทีมงาน การจัดการฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น คือความสำเร็จขององค์การ ดังนั้นจึงต้องจัดให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การเอื้ออำนวยการเรียนรู้ โดยการพัฒนาบุคลากรทุกคน มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

 

      

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พฤติกรรมของมนุษย์ความเห็น (0)