ถอดบทเรียน “การจัดการความรู้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ของ NEC NET (ตอนที่๑)

การแสวงหาความรักและความเข้าใจ เป็นหัวใจของการใช้ชีวิตมนุษย์ การสร้างกำลังใจและศรัทธาเป็นการเสริมพลังระหว่างกันของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าตามมา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NEC NET) ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

โดยใน ๒ วันแรกเป็นการให้ความรู้และจัดประสบการณ์พื้นฐานการจัดการความรู้โดยท่านอาจารย์จิตเจริญ ไชยาคำ(อ.JJ) ณ ห้องประชุมสุพรรณรังสี ๑ ชั้น ๖ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

จากบุคลากรที่มีความหลากหลายในสายสนับสนุน ได้แก่คนงาน คนครัว พนักงานขับรถยนต์ ยาม ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มเจ้าพนักงาน กลุ่มนักวิชาการ นักวิเคราะห์ บรรณารักษ์ และผู้ช่วยทันตแพทย์

จากวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขหลายสถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

และจากความหลากหลายเหล่านี้ทำให้ได้เห็นการใช้เทคนิคของอาจารย์ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ตรงในกิจกรรมที่จัด ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของ “การจัดการความรู้” และ “หัวใจความเป็นมนุษย์”

ขอเก็บมาเล่าดังนี้

บทเรียนแรก นั่นคือการจัดการตัวเอง

การจัดการความรู้และความคิดของตนเองเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในมนุษย์ “การเข้าใจและรู้จักตนเอง” ตามมาด้วย “การรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน” เป็นรากฐานการทำงานอย่างมีความสุข การแสวงหาความรักและความเข้าใจ เป็นหัวใจของการใช้ชีวิตมนุษย์ การสร้างกำลังใจและศรัทธาเป็นการเสริมพลังระหว่างกันของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าตามมา ประหนึ่ง “รู้เรารู้เขา รบ ๑๐ ครั้งชนะ ๑๐ ครั้ง”

คำถามว่า “เราเกิดมาทำไม” “ทำไมจึงมาทำงานที่นี่” จึงเป็นคำถามที่ทำให้แต่ละคนได้สะท้อนคิด หันกลับมามองและทบทวนตนเอง การมองตนเองว่าเกิดมาทำไมจากนิทานคนก่ออิฐยังใช้เป็นบทเรียนเตือนตนได้เป็นอย่างดี คำตอบที่ต่างกันของคนก่ออิฐ ๓ คนเมื่อมีคนถามว่า “กำลังทำอะไร” ... คำตอบที่ว่า ตนกำลังก่ออิฐ, ตนกำลังสร้างกำแพงหรือตนกำลังสร้างวัด... สะท้อนความคิดถึงคุณค่าของงานที่มีในใจคนที่ต่างกันไป

...เกิดมาเพียงเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม?

การเรียนรู้จากการดูวีดีโอเรื่องต่างๆเช่น เช้านี้ที่อาฟริกา ถูกนำมาใช้ประกอบการบรรยายที่ทำให้การจัดการเรียนรู้ดูง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น ได้ฝึกคิดและบันทึกเล่าลงในกระดาษของตนเอง เป็นการสะท้อนความจริงของการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกๆวัน

  • ถ้าเราดูหนัง ฟังเพลงแล้วย้อนคิดถึงตนเองก็คือตัวอย่างหนึ่งของการจัดการความรู้
  • ความภาคภูมิใจในตนเองเกิดจากความสำเร็จในงานของตน
  • 10 Hs.เพื่อความอยู่รอด : HEAD, HAND, HEART, HARMONY, HABIT, HUMOR, HELP, HEAR, HEALTH และ HAPPY เหล่านี้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  • การทำงานในแต่ละวันจึงควรทำอย่างมีปฏิภาณ มีวิจารณญาณ

การวาดรูปตนเองตามจินตนาการลงในกระดาษแล้วนำมาเล่าสู่เพื่อนๆในกลุ่มเป็นการเริ่มต้นการเปิดตัวตนของตน...

มองตนเองให้ออก บอกตนเองให้ได้ ใช้ตนเองให้เป็น

สอนคน... ให้เป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์

การจัดกลุ่มที่คละกันก่อให้เกิดความหลากหลายของทั้งสถาบันและวิชาชีพเป็นการนำหัวโขนของตำแหน่งหน้าที่การทำงานออก บ่งบอกความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทางด้านความคิดและการแสดงความคิดเห็น

จากการประเมินผลการเรียนรู้ในวันแรกนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนบอกเล่าว่าได้...

- การเรียนรู้ตนเอง โดย มีวิธีคิด คิดรอบคอบ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ รู้จักตนเองมากขึ้น หัดสังเกต มีสติ สมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้น ได้ทบทวนประสบการณ์ตนเอง และกล้าพูด กล้านำออกสู่สังคมมากขึ้น

- การเรียนรู้ผู้อื่น โดย รู้จักเพื่อนใหม่ สร้างมนุษยสัมพันธ์ รับฟังผู้อื่น มีความคิดบวกต่อผู้อื่นมากขึ้น เรียนรู้ผู้ร่วมงานมากขึ้น ให้เกียรติกันและกัน

- การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันโดย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน รู้จักการทำงานเป็นทีม

หลายคนบอกว่าการเกิดมีใจรักในงานและมีความตั้งใจได้ความรู้นำไปปรับใช้ เรียนรู้วิธีการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่ติ๋ว ขอบพระคุณครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ ที่นำโอกาสที่ดีมาให้ศิษย์ได้เรียนรู้อยู่เสมอค่ะ