บัณฑิตวิทยาลัย  มข.ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ระหว่าง  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กับ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2548