ความรัก และ ศาสนา

มลลี่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

ความรัก...ศาสนา...และสันติภาพ

 

         "ศาสนา" เมื่อเอยถึงคำนี้ ย่อมคิดไปได้ในหลายสิ่ง หลายประการ บางคนอาจคิดถึงคำสอนของศาสนา บางคนคิดถึงอำนาจที่อยู่นอกเหนือมนุษย์ บางคนคิดถึงความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิต ความจริงศาสนากับมนุษย์ เป็นสิ่งที่ผูกพันกันแนบแน่น "ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี" คนที่ กล่าวประโยคนี้เขามองภาพรวมของคำสอนทางศาสนา และย่อมเป็นเช่นนั้น เพราะถ้าไม่สอนให้คนเป็นคนดี แล้ว คงไม่สามารถอยู่คงทนถาวร ได้จนทุกวันนี้ เป็นความจริงว่า ในโลกปัจจุบันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยน ใจใครให้มานับถือศาสนาที่เรานับถือได้ทั้งหมด และเราเองก็ไม่อยากจะเปลี่ยนศาสนาที่เรานับถือ อยู่ไปนับถือศาสนาอื่น

ความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไร เราจึงจะอยู่ร่วม กันได้ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทร ต่อกัน แม้ว่าเราจะต่างศาสนากัน เพราะ "ศาสนาทุก ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี" ศาสนากับความรัก..ความรักในศาสนาเป็นความรักที่ ยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่ปรารถนาให้เพื่อนร่วมโลกมี ความสุข และเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิต

มิใช่ความรักต่อมวลมนุษย์หรอกหรือ....ที่ พระพุทธเจ้ายอมสละความสุข ในโลกีวิสัย มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัด และกามคุณ ทั้งหลาย และได้เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนมาจน ถึงทุกวันนี้

มิใช่ความรักต่อมวลมนุษย์หรอกหรือ...ที่พระเยซู ยอมสละชีพของพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์มิใช่ความรักต่อมวลมนุษย์หรอกหรือ...ที่ท่าน ศาสดามูฮัมหมัดยอมอดทนต่อสู้ ความยากลำบากเพื่อให้ ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าและเข้าถึงพระองค์มิใช่ความรักต่อมวลมนุษย์หรอกหรือ...ที่พรหมมัน, ปรมาตมัน รอคอยการกลับมาเพื่อความสุขนิรันดร์ ของอาตมัน และชีวาตมันทั้งหลายด้วยความรักที่พระพุทธเจ้า พระเยซู ท่านศาสดา มูฮัมหมัด พรหมมัน ปรมาตมัน มีต่อมวลมนุษย์และ สรรพสิ่งในโลก โลกนี้จึงอยู่รอดมาได้จนตราบเท่าทุกวัน นี้

         "สันติภาพ" เป็นสิ่งที่มนุษย์ในโลกปัจจุบันเอ่ยถึงและ ใฝ่หา แต่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ไกลเกินจะไขว่คว้าถึง เพราะผู้ที่ตะโกนหาสันติภาพกลับไม่รู้จัก... หรือแกล้งไม่รู้จัก มิหนำซ้ำกลับทำลายสัตติภาพเสียเอง สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ ย่อมเกิดจากสันติสุขภายในใจของมวลมนุษย์ทุกคน คิดปรารถนาอยากให้คนอื่นเป็นสุข มองให้เห็นว่าทุกคนที่เกิด มาในโลกนี้ล่วนมีทุกข์ด้วยกันทุกคน ทุกข์เพราะความแก่ คามเจ็บ โรคภัย และความตายที่จะมาคร่าชีวิตไป ยิ่งในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ ยิ่งเพิ่มความ โหดร้าย และรุนแรงมากขึ้น มนุษย์อย่าได้ไปเพิ่มทุกข์ โทษ เวร ภัย ให้แก่กันเลย

         เมื่อใจของทุกคนเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก ความเมตตา มีสันติสุขเช่นนี้ สันติภาพย่อมเกิดขึ้น ในสังคมโลกอย่าง แน่นอน... ศาสนากับความรัก..ความรักในศาสนาเป็นความรักที่ ยิ่งใหญ่ เป็นความรักที่ปรารถนาให้เพื่อนร่วมโลกมี ความสุข และเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในชีวิต

จากหนังสือ  ธรรมบันเทิง  ผู้เขียน  พระมหาสมชาย กิจฺจาทโร

โดย  นางสาวนฤมล  รักษ์ณรงค์

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มลลี่ความเห็น (0)