ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

 

           ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ไปแล้ว นั้น

                คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงบัญชีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)

 พ.ศ. 2554 ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas111.PDF

 

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)

 พ.ศ. 2554  ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/700/645/original_aaa003.pdf?1299992401

 

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/431013