ชื่อ:   พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)  นามสกุล พังหมื่นไว

ชาติภูมิ: บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

การศึกษา: พธ.บ,M.A, M.Phil.,Ph.D. (Philososiphy)

ที่อยู่: วัดโพธิ์ บ้านโนนัน ตำบลในเมือง อำเอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

       WWW watphokk.com โทรศัพท์: (๐๔๓) ๒๒๑๖๕๓ Email: [email protected]

ที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

คติธรรม: "ไม่เอาสักอย่าง ทำจิตให้ว่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง"

เพาเวอร์พอย สุขภาพดี วิถีพุทธ

 

 วิทยาเขตขอนแก่น