การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดีมีมาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่

งานตามยุทธศาสตร์ : เสริมพลังเครือข่ายพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ

เป้าหมาย : การจัดระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เด็กปฐมวัย” หรือเด็กเล็กวัย 0-5 ปี นับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นพัฒนารากฐานชีวิตในทุกด้านนับตั้งแต่ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เรียกได้ว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว คลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมีบทบาทในการเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัยจากสถานการณ์ระดับเขต 18 ของศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 พบว่าเด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ร้อยละ 98.50 และข้อมูลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวในปีงบประมาณ 2551 และ 2552 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าเด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 99.10 และร้อยละ 98 ตามลำดับ การพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ยังต้องเร่งรัดกลยุทธ์ กลวิธีอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงดูให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย ให้การดูแลอย่างเข้าใจและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก รวมถึงการจะพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีให้มีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. พญ.ไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ 2. นางรำไพ เกียรติอดิศร 3. นางสุพัตรา โค้วสุวรรณ 4..นางสุจิตรา บางสมบุญ 5. นางพรรณี ไพบูลย์ 6.นางบุษรา ใจแสน 7.นางศศิชล หงษ์ไทย 8. นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ 9.นางวิราวรรณ โพธิ์งาม 10.นางจันทิรา สุโพธิ์ 11. นางสาวภคมน โพธิ์ศรี 12.นางธันยาธร แสนทนันชัย