แรงงานนอกระบบ

occhealth11
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ท่านรู้จักแรงงานนอกระบบกันบ้างไหม?

 

 

 

    ความหมาย    ก่อนจะรู้จักรายละเอียดอื่นๆคงต้องเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตของแรงงานนอกระบบกันก่อน

     แรงงานนอกระบบ หมายถึง

          - ผู้มีงานทำที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่มีสิทธิคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.  2553)

          - หรืออาจใช้คำว่า แรงงานภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง  ผู้ที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบการจดทะเบียนของรัฐ ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีระบบภาษี หรือระบบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจ้างงานที่แน่นอน  (อุษาพร ชวลิตนิธิกุล.  (2553)

 

   แหล่งอ้างอิง

        สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.(2553). แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของแรงงานนอกระบบ. นนทบุรี.             กลุ่มงานอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์: หน้า 5.

        อุษาพร ชวลิตนิธิกุล.(2553).  บทความวิชาการการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เล่มที่ 9 การพยาบาลชุมชน. เรื่องการดูแลสุขภาพแรงงานในชุมชน. นนทบุรี.  ศิริยอด : หน้า 40.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวอนามัยความเห็น (0)