เทคนิคอย่าง Ajax หันไปทางไหนก็เจอ สมัยก่อนเราเคยได้ยินเรื่องราวของ Webbase Application กันแล้ว
แต่สุดท้าย แม้แนวคิดดี แต่เทคโนโลยีพื้นฐานมันไม่ไปด้วย ไม่ว่าจะเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ต หรือว่าจะเป็นเรื่องของ XML, CSS, JavaScript, DOM เป็นต้นๆ

ปัจจุบันนี้เราได้เอาเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ ก่อเกิดเป็นของใหม่อย่าง Ajax

ลองมาดู Webbase Word Processor กัน

user posted image