"พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2554"

ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 22 ก หน้า 7 - 8 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ได้ประกาศพระราชกฤษฎีการการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนข้าราชการท้ายพะราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb001.pdf

ศึกษารายละเอียดพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน

ของข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb011.PDF

ศึกษารายละเอียดพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb012.PDF