โครงงานอาหารไทยในวรรณคดี

         นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนนำเสนอโครงงานที่นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และนำเสนอให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้เรียนรู้ด้วย  นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวคือเรื่องอาหาร  นักเรียนช่วยกันทำอาหารและนำมาให้เพื่อนได้ชม และชิม