ในขณะที่ กศน.ตำบล ได้มีโอกาสบุกเข้าไปตั้งฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนก็ได้เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เช่นเดียวกับ การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ใน กศน.ตำบล ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สคบ.กับ สนง.กศน. ทำให้ กศน.ตำบลหลายแห่งเริ่มดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น

          ดาวน์โหลด เอกสารบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัด กศน.ตำบล : แหล่งเรียนรู้ชุมชน ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงศึกษาธิการ(และ 3 ภารกิจเร่งด่วน! ที่จะเกิดขึ้นใน กศน.ตำบล ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สคบ.และ สนง.กศน.) ได้ที่... http://202.143.137.99/ebookzzzzz/pdfs/sokobo.pdf

 

         สำหรับ กศน.ตำบลทั้ง 8 แห่งของ กศน.อำเภอมัญจาคีรี ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และได้ติดตั้งป้ายชมรมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกำลังขับเคลื่อนในการให้บริการความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชน ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการให้บริการความรู้ที่ป้องกันภัยให้กับประชาชน

          ผมก็ขอแนะนำเว็บไซต์ สคบ. ซึ่งมีองค์ความรู้มากมายสำหรับให้ กศน.ตำบล นำไปเผยแพร่และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ http://www.ocpb.go.th/index.asp