• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

  Social Network Ning  

ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสำรับบุคคลทั่วไป การนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีการโต้ตอบในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 2 กลุ่ม  จำนวน 61 คน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 41 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  เครื่องมือการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมการรู้ Ning แบบสำรวจผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

        ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สอนต้องดำเนินการไปด้วยกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ รับสมาชิกใหม่ ใส่ใจปัญหา ศึกษาสถานการณ์ ทำงานร่วมสังคม และชื่นชมการเรียนรู้  จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการโต้ตอบประเด็นถาม-ตอบ ร้อยละ  98.11  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการนำเครือข่าย Ning  เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.5)  และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ Ning เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.50)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 429658
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 4
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

มาเยี่ยมและจะติดตามครับ

  • ดีใจที่เห็นงานของอาจารย์
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ

เรียนวันนี้ได้เทคนิคไปสอนเด็นไม่ให้น่าเบื่อมากเลยค่ะ