ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

Social Network Ning

ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสำรับบุคคลทั่วไป การนำมาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีการโต้ตอบในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ 2 กลุ่ม  จำนวน 61 คน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 41 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  เครื่องมือการเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมการรู้ Ning แบบสำรวจผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

        ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและผู้สอนต้องดำเนินการไปด้วยกัน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ รับสมาชิกใหม่ ใส่ใจปัญหา ศึกษาสถานการณ์ ทำงานร่วมสังคม และชื่นชมการเรียนรู้  จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการโต้ตอบประเด็นถาม-ตอบ ร้อยละ  98.11  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการนำเครือข่าย Ning  เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.5)  และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้ Ning เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD = 0.50)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#ict#นวัตกรรม#คอมพิวเตอร์ศึกษา#สื่อมัลติมีเดีย

หมายเลขบันทึก: 429658, เขียน: 05 Mar 2011 @ 15:14 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

มาเยี่ยมและจะติดตามครับ

เขียนเมื่อ 
  • ดีใจที่เห็นงานของอาจารย์
  • มาเขียนบ่อยๆๆนะครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนวันนี้ได้เทคนิคไปสอนเด็นไม่ให้น่าเบื่อมากเลยค่ะ