อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง


รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
           กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
           วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่า
           ช้าง

ผู้รายงาน นางสาวสุวรรณา อ่ำอำไพ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดท่าช้าง

ปีที่รายงาน  2553

..............................................................................................................................................................

                                                      บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  8 ชุด  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24  แผน แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แบ่งออกเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 40 ข้อ   แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 8 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 8 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น-ประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR–20 หาประสิทธิภาพของ แบบฝึก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ E1 / E2 =  80/80  ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t – test dependent) ผลการศึกษาพบว่า

             1.  ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทั้ง  8  เล่ม  พบว่า มีประสิทธิภาพ  E1 / E2   เท่ากับ   82.50/82.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80
            2.  ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าช้าง  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  
            3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 429586เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2011 09:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (2)

เป็นงานทางวิชาการ ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง

ได้อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว  หน่วยงานและสถานศึกษาควรได้เผยแพร่แนวความคิดต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี