โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายวงดนตรีสากล


ซื้อชุดวงโยธวาทิตครบชุด

โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายวงดนตรีสากล

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

*************************                          

๑.  หลักการและเหตุผล

              ตามที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อำเภอศรีราชา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคนตรีวงโยธวาทิตจำนวน ๑ ชุด  ๑๘  รายการ  ราคา ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ไปแล้วนั้น 

              โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อได้ดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียน โดยมีเป้าหมายให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์ เพื่อเชื่อเสียงเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และของโรงเรียนชุมชน  วัดหนองค้อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักเรียนได้มีทักษะความสามารถด้านการดนตรีระดับสูงต่อไป

               แต่เนื่องจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  มีเพียงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และนักเรียนที่มีความสามารถด้านการเล่นดนตรีเท่านั้น  โรงเรียนยังขาดเครื่องแต่งกายนักเรียนสำหรับวงโยธวาทิต,  อุปกรณ์ประกอบเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น และป้ายหน้าวงโยธวาทิต

           จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรีบดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์ต่อไป

๒.  วัตถุประสงค์

              ๑. เพื่อพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์  เพื่อเชื่อเสียงเกียรติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

              ๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการดนตรีระดับสูงต่อไป

๓.  เป้าหมาย                       

              ของบประมาณจากโรงเรียน เพื่อจัดซื้อชุดวงโยธวาทิตครบชุด จำนวน ๕๐ ชุดพร้อมถุงสูทและไม้แขวนเสื้อ

๔.  ลักษณะโครงการ

               เป็นโครงการใหม่

๕.  งบประมาณ

              งบประมาณเงินอุดหนุน(งบกลางตั้งจ่ายในภาพรวม) ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓  จำนวนทั้งสิ้น  ๙๒,๕๐๐ บาท ( เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ที่

 

รายการ

จำนวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

 

จำนวนเงิน

 

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

               เพื่อจัดซื้อชุดวงโยธวาทิตครบชุด ,  ชุดเครื่องแต่งกายดรัมเมเยอร์, อุปกรณ์ประกอบเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น  และBanner/ ป้ายหน้าวงโยธวาทิต  ดังนี้

  ชุดวงโยธวาทิตครบชุด ดังนี้

      -  BANNER SUIT : เสื้อสูทวงโยธวาทิต

      -  PANT :  กางเกงเอี้ยมทรงสูง ปรับระดับได้

      -  LOGO :  สัญลักษณ์ปักตราสถาบัน

      -  GAUNTLET : ปลอกแขนวงโยธวาทิต

      -  SHAKO  MILLITALIERS  HEADWEAR  

          :  หมวกหนังทรง SHAKO  MILLITALIERS

       -  EMBLEMS (GOLD & SILVER) : 

           หน้าหมวกตราสัญลักษณ์ (สีเงิน/สีทอง)

       -  FEATHER  UPRIGHT ๑๒” : ภู่ทรงสูง   

           FEATHER ๑๒”

       -  GLOSSY  LEATHER  MARCHING :

          รองเท้ามาร์ชชิ่งหนังแก้ว

       -  MARCHING GLOVES : ถุงมือวง

          โยธวาทิต

      -   เครื่องแต่งกายชุดดรัมเมเยอร์

      -   เครื่องแต่งกาย ชุดคอนดัคเตอร์

 

 

 

 

 

 

๒๕  ตัว

๒๕ ตัว

๒๕  ชิ้น

๒๕ ชิ้น

 

๒๕ ใบ

 

๒๕  อัน

 

๒๕ ชุด

 

๒๕  คู่

 

๒๕  คู่

 

๑  ชุด

๑  ชุด

 

 

 

 

 

 

๑,๑๐๐ บาท

๗๕๐  บาท

๑๐๐  บาท

๒๕๐  บาท

 

๔๘๐ บาท

 

๑๒๐ บาท

 

๓๙๐ บาท

 

๔๙๐ บาท

 

๙๒  บาท

 

๓,๓๐๐  บาท

๔,๒๐๐  บาท

 

 

 

 

 

 

๒๗,๕๐๐ บาท

๑๘,๗๕๐  บาท

๒,๕๐๐ บาท

๖,๒๕๐ บาท

 

๑๒,๐๐๐ บาท

 

๓,๖๐๐  บาท

 

๓,๐๐๐ บาท

 

๑๒,๒๕๐ บาท

 

๒,๓๐๐  บาท

 

๓,๓๐๐  บาท

๔,๒๐๐  บาท

 

 

 

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๕,๖๕๐ บาท

 

                  รวมทั้งสิ้น   ๙๕,๖๕๐ บาท ( เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

 ๖.  ระยะเวลาดำเนินการ   ๑  กันยายน  ๒๕๕๓ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

๘.  สถานที่ดำเนินการ

              โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

             ๑.นายนิรุตต์  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้างานดนตรีสากล โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 ๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             ๑. วงโยธวาทิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ได้รับการพัฒนาให้เป็นวงโยธวาทิต  ที่สมบูรณ์  สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

             ๒. นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการดนตรีระดับสูง

                                 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ

  ( นายนิรุตต์  วงศ์สุวรรณ  ) 

     หัวหน้างานดนตรีสากล โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

                        ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

( นางณฐมน  แนวคำ )

  หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

                        ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสุชาดา  กอนกุล )

    หัวหน้าฝ่ายบริการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

                        ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายภูษิต  ศิโรรัตน์ตระกูล)

    หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

                        ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางยุพิน  สวัสดี)

    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

 

              ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายคงสิน  แสงสัตยา )

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

หมายเลขบันทึก: 427721เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2011 13:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 11:22 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี