วันที่ 16 มกราคม 2553

นายฐานิศวร์  ผลเจริญ  ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ให้เป็น ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

  

 

หน้าปก

ส่วนที่ 1 (ประวัติและผลงาน)

ส่วนที่ 2 (ภาคผนวก 1)

ส่วนที่ 3 (ภาคผนวก 2)