ที่ หาดใหญ่  ได้มีโครงการประกวดภาพถ่าย  10 ถนน ไม่เป็นมิตร โดย ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่  ดุรายละเอียด

 http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2006/Pr20060713_Photo.pdf

ด้วยความสนใจ ส่วนตัว  และ มองอนาคต ต่อ พัฒนาของเมืองใหญ่  ผมคิดว่า  ประชาคม คนเมือง ควรร่วมกันเรียกร้อง การจัดการถนน และ บาทวิถี  ดัง อารยะประเทศ ( ประเทศที่พัฒนากว่า )   โดยมีหลักการ สำคัญ  คือ

ส่งเสริม การเดิน เท้า 

ส่งเสริม การใช้จักรยานในเมือง

ส่งเสริม การเดินเท้า   ก็ต้องจัดการบาทวิถี   ซึ่งน่าสนใจ ผมมีความคิด ร่วมสร้างสรรค์  ที่ท้าทาย ชุมชน และ  องค์กรปกครองท้องถิ่น

บาทวิถี  ที่ดี จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ของ ชุมชนจริงๆ  แล้ว องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น เทศบาล  สนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุง บาทวิถี

เรื่องบาทวิถี  จึงต้องสร้างกระแส ปลุกเร้าความต้องการของชุมชนนั้นๆ ว่า  ต้องการ บาทวิถีที่ดี ที่น่าเดิน  เอื้อเฟื้อให้ผุ้อื่นเดินได้สะดวก  ขณะเดียวกัน  ก็ขอร้อง จำกัด  ไม่ให้วางของขาย กีดขวางการเดิน

สังคมอารยะ ประเทศ  เขาวางของขาย บน บาทวิถี น้อยมาก ทำให้คนใช้รถ โดยไม่จำเป็น ส่วนใหญ่ คนเมือง  เราเดินทางไม่ไกล    ยิ่งเราเดินบ่อยขึ้น สุขภาพก็ดี   ไม่ต้องการที่จอดรถ  มลภาวะน้อย

เมื่อ บาทวิถี ดี เป็นมิตร ผู้พิการ ขาและเท้า ก็สามารถออกจากบ้าน ทำประโยชน์กับสังคมได้ มากขึ้น ด้วยรถเข็นได้ด้วยตนเอง

หน่วยงานราชการ จึงต้องพยายาม จัดการบาทวิถี ให้เอื้อ เป็นมิตร กับ ผุ้ใช้บาทวิถี  เท่าที่ทำได้  เช่น หน้า ที่ว่าการอำเภอ หน้าสถานีตำรวจ หน้าสำนักงานเทศบาล   หน้าโรงเรียน  หน้าโรงพยาบาล

เท่าที่ทราบ  เทศบาลหาดใหญ่ ได้เริ่มสนใจพัฒนา ทางเท้า หรือ บาทวิถี มาตรฐานเป็นมิตร     ไม่รู้ว่า หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จะมีวิสัยทัศน์ ทำนองนี้อย่างนี้

สื่อมวลชน เพื่อ สาธารณะ  จะสนใจ สื่อสารประเด็นนี้หรือ ไม่

การส่งเสริม จักรยาน จะเล่าในตอนต่อไปครับ