มาฆบูชาพจนาอนุสรณ์

กาย วาจา จิต พ้นกิเลสมูล ย่อมสิ้นสูญถึงปรมัตถ์ธรรมนิพพาน

 

 

 

 

มหัศจรรย์มาฆบูชาพจนาอนุสรณ์

          

         พุทธกาลย้อนยังครั้งพระพุทธ             ผ่องพิสุทธิ์สัพพัญญูอริยสัจ

ถึงความจริงสี่อย่างทางปรมัตถ์                   ทรงแจ้งชัดในธรรมด้วยพระองค์

         ทรงเมตตาสั่งสอนเวไนยสัตว์             อรหัตสาวกภิกษุสงฆ์

เผยแผ่ธรรมกำจายแห่งพระองค์                 พุทธศาสน์ดำรงแห่งมรรคา

         เก้าเดือนล่วงพระธรรมแผ่ไปทุกทิศ    พุทธกิจเผยแผ่พระศาสนา

เสด็จจากถ้ำสุกรขาตา                              ยังวนาเวฬุวันพระอาราม

        ราชคฤห์นัคราแคว้นมคธ                  เพ็ญปรากฏกระจ่างกลางเดือนสาม

สิบห้าค่ำข้างขึ้นที่งดงาม                           คืนเพ็ญยามอัศจรรย์จตุรงค์

       พระสาวกอรหันต์จากทุกทิศ               มาพร้อมเฝ้าองค์บพิตรประธานสงฆ์

ประชุมพร้อมมิได้นัดหรือตกลง                  จาตุรงคสันนิบาตอัศจรรย์

        ๑,๒๕๐ องค์บริสุทธิ์                          ผู้ทรงหลุดกิเลสพร้อมอรหันต์

เอหิภิกขุอุปสมบทแต่เบื้องบรรพ์                 พระองค์นั้นบรรพชาด้วยพระองค์ 

        เป็นเหตุแห่งปิติในคืนเพ็ญ                สมควรเป็นที่เทศนาประชุมสงฆ์

โอวาทปาติโมกข์เจตจำนง                        จาตุรงค์ถึงพร้อมมงคลกาล

        โอวาทธรรมคำสอนประทานไว้          เป็นหัวใจพุทธศาสน์หลักแก่นสาร

หนึ่งไม่ทำความชั่วที่สามานย์                    หนึ่งความดีทำทุกกาลพร้อมสมบูรณ์

        หนึ่งทำจิตผ่องใสบริสุทธิ์                  กลยุทธ์ปฏิบัติพิพัฒน์สูรย์

กาย วาจา จิต พ้นกิเลสมูล                       ย่อมสิ้นสูญถึงปรมัตถ์ธรรมนิพพาน

        ราตรีนี้แจ่มจ้าด้วยเพ็ญโสม              ผ่องโพยมอิ่มใจมหาศาล

เวียนบรรจบมาฆบูชากาล                         ประเพณีสืบสานพุทธบวร 

        อรุณรุ่งตักบาตรแด่ภิกษุ                   จิตบรรลุผ่องใสในคำสอน

ฟังพระธรรมเทศนารับศีลพร                     อย่าขอดค่อนวาจาระวังคำ

         อย่าทำชั่วมัวเมาในกิเลส                 อบายมุขทุกประเภทอย่ากรายกล้ำ

ปฏิบัตรวัตรควรล้วนเป็นธรรม                    ถึงยามค่ำเวียนเทียนรำลึกคุณ

         อรหังสัมมาสัมพุทธะ                        องค์ผู้ละกิเลสสิ้นไม่นำหนุน

ถึงนิพพานพ้นทุกข์ที่ค้ำจุน                        ทรงสิ้นสุญญตาธรรมล้ำเลิศจริง

         สวากขาโตภวคตาถึงธรรมะ               เป็นสัจจะคำสอนประเสริฐยิ่ง

ชี้เหตุผลกิเลสกามต้องละทิ้ง                      ศาสนิกชนชายหญิงปฏิบัติตาม

         สุปฏิปันโนพระสังฆะผู้ประเสริฐ          ผู้เพียรเลิศเข้าถึงซึ่งองค์สาม

พระปาติโมกข์หัวใจพยายาม                      ปฏิบัติมิทรามควรยินดี

          จงตั้งจิตนิ่งสงบครบวาระ                  สามรอบควรพึงละความหมองศรี

รำลึกคุณพระรัตนตรัยให้พึงมี                     มั่นวิถีพุทธศาสน์นิรันดร

 

กรเพชร  เพชรรุ่ง   ร้อยกรองเป็นอนุสรณ์เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไทย ร่วมใจถือธรรม มีสติ ดำริไม่ทำความชั่ว พึงทำความดี และทำจิตให้ผ่องใส เพื่อแผ่นดินไทยจะได้เป็นแผ่นดินธรรม อันจะนำประโยชน์สุข สันติ ให้เกิดแก่เหล่าชาวไทยตลอดกาล

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายธารวรรณศิลป์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนา..สาธุครับ

ขอบคุณครับ...

มาร่วมอ่านธรรมและอนุโมทนาบุญครับผม