จริยธรรม และความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิต

ทักษิณา
คุณธรรมสร้างสัมพันธภาพ

คุณธรรมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อมนุษยชาติ

จริยธรรมในการทำงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลและการที่เราจะมีความเข้าใจเรื่องแรงจูงใจในการทำงาน  หรือจริยธรรมในการทำงานนั้นมนุษย์ควรที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ  มีดังนี้

  1. จริยธรรมเป็นเรื่องที่รู้แล้วต้องปฏิบัติ  จะรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญ  ขอให้ใช้สิ่งที่รู้กล่าวคือ 

เมื่อรู้จริยธรรมของผู้นำเป็นอย่างไร  แล้วต้องนำไปใช้ไปปฏิบัติ  เมื่อมนุษย์ทุกคนมีจริยธรรม  สังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุข

  1. จุดกำเนิดของจริยธรรมในตัวบุคคล  คือ  พ่อ  แม่  และบ้าน  ดังนั้น  สังคมเล็กๆ  คือ

ครอบครัว  จึงมีอิทธิพลต่อสังคมโดยภาพรวม

  1. จริยธรรม  เป็นเรื่องใกล้ตัว  ดังนั้นควรเริ่มที่เรา  ต้องรักตัวเองดูแลตัวเอง  เอาใจใส่

ตัวเอง  ใส่ใจเรื่องการกิน  การอยู่  การออกกำลังกาย  เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองเพราะอวัยวะทุกส่วน  ของร่างกายมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง  และวัตถุมีค่าต่างๆ 

มนุษยสัมพันธ์จะเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1.   ต้องมีความเข้าใจตนเอง

2.   ต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น

3.   ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น

ความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความเข้าใจในความต้องการของตนเอง การรู้จุดเด่น

จุดด้อยของตนการรู้ถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาคนการเข้าใจตนเองทำให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับในคุณค่าแห่งตน นับถือตนเองและรู้จักเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่สำคัญในการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรารู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ดีมาก

                   การเข้าใจตนเองในเบื้องต้นเราควรทราบว่าแท้จริงแล้วคนเราประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กาย และใจ

                - สมองไม่ใช่ใจ แต่เป็นกล้ามเนื้อก้อนหนึ่งของร่างกาย

                - หัวใจเป็นเพียงก้อนของกล้ามเนื้อที่เป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้น

                - ใจไม่ใช่กาย กายไม่ใช่ใจ

               -ใจ ในวิชาเคมี หลักสำคัญในวิชาเคมีคือธาตุ ธาตุเป็นส่วนที่ย่อยที่สุด เล็กที่สุด ไม่สามารถแยกย่อยต่อไปได้ ธาตุแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ธาตุหยาบ และธาตุละเอียด

                - ธาตุหยาบ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้าด้านวิทยาศาสตร์ธาตุหยาบแบ่งเป็น 2 ประเภทคือโลหะ  ( ทองคำ , ทองแดง , เงิน , เหล็ก ) และอโลหะ ( แก๊ส – ออกซิเจน - ไฮโดรเจน, โซลิก )

                - ธาตุละเอียด คือ ใจ เรียกว่าวิญญาณธาตุ   ,  ใจเป็นธาตุละเอียดที่มีความสามารถพิเศษที่มนุษย์ทุกคนควรสนใจศึกษาให้ลึกซึ้งให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

                - วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ ซึ่งมีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล

                ความเข้าใจบุคคลอื่น  หมายถึง การที่เรารู้ถึงความต้องการหรือปัญหาของบุคคล

อื่น บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ และธรรมชาติของคน

การเข้าใจสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและ

บุคคลอื่นซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของทักษิณา

คำสำคัญ (Tags)#บุรีรัมย์7

หมายเลขบันทึก: 426088, เขียน: 14 Feb 2011 @ 14:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)