(ร่าง) กำหนดการลงพื้นที่อุ้มผาง 6-12 มีนาคม 2554


กำหนดการโครงการอบรมความรู้และสำรวจสถานการณ์ข้อเท็จจริงด้านสถานะบุคคลและสิทธิของประชากรในพื้นที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ครั้งที่ 2)ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม
 
07.00 น.
ออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.00 -12.00 น.
พักทานอาหารกลางวันที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
15.30 – 16.30 น.
เดินทางถึงที่พัก ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.
คณะทำงานประชุมหารือเพื่อเตรียมงานโดย อ.ฉัตรพร หาระบุตร
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม
อบรมเครื่องมือเพื่อการสำรวจสถานการณ์ข้อเท็จจริงของประชากรที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
09.00-09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30-09.40 น.(10 นาที)
กล่าวต้อนรับ
โดย  นพ.วรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง (หรือผู้แทน)
09.40-09.50 น.(10 นาที)
กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ แผนการทำงาน
และเครือข่ายการทำงาน
โดย  ผศ.ดร.บุญรัตน์ โชคบันดาลชัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
09.50-10.00 น.(10 นาที)
กล่าวเปิด
โดย  นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (หรือผู้แทน)
 
พัก 10 นาที
10.00–10.45 น.(45 นาที)
แนวคิดในการจำแนกกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลและแนวคิดในการจัดการปัญหาสถานะบุคคล
กลุ่มที่ 1  คนไม่มีเอกสารแสดงตนอะไรเลย (บุคคลไร้รัฐโดยสิ้นเชิง)
กลุ่มที่ 2  คนไทยโดยข้อเท็จจริง แต่ได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยในฐานะคนต่างด้าว
กลุ่มที่ 3  คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย(ตั้งแต่ 26 ก.พ. 2535) และได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยกลุ่มที่ 4  คนต่างด้าวที่เกิดนอกประเทศไทย และได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรไทย
กลุ่มที่ 5  คนต่างด้าวที่ได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยในฐานะแรงงานต่างด้าวจากพม่า ลาว กัมพูชา 
กลุ่มที่ 6  คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว และได้รับการบันทึกในทะเบียนบุคคล ในฐานะผู้หนีภัยการสู้รบ
โดย  อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล หรือ อ.กิติวรญา รัตนมณี
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.-45 – 11.00 น.(15 นาที)
ซัก-ถามเพิ่มเติม
11.00 – 12.00 น.(30 นาที)
แนวคิดในการจัดการปัญหาสิทธิของบุคคล
โดย  อ.กิติวรญา รัตนมณี หรือ อ.ฉัตรพร หาระบุตร      
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12.00-12.10 น.(10 นาที)
ซัก-ถามเพิ่มเติม
12.10 – 13.00 น.
ทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.(30 นาที)
อธิบายแบบสอบถามและเอกสารแสดงตน
โดย  อ.ฉัตรพร หาระบุตร      
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.00 – 14.00 น.(60 นาที)
เทคนิคในการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อเท็จจริง (ภาคปฏิบัติ)
Work shop: แบ่งกลุ่มและกำหนดสถานการณ์ให้ทดลองปฏิบัติจริง
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 1 คุณจันทราภา จินดาทอง, อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน,คุณวรวรรณ นาคะทัตตะ
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 2 อ.ฉัตรพร หาระบุตร,อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู, คุณวิภา อินทรสุข
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 3 อ.หริรักษ์ โล่พัฒนานนท์,อ.กิติวรญา รัตนมณี, คุณโพธิกา โพธิ์ทอง
โดย  คุณอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์      
นักกฎหมาย โครงการบางกอกคลินิกเพื่อการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล
ภายใต้กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
คุณลืนหอม สายฟ้า
นักกฎหมาย ด้านสถานะบุคคลและสิทธิ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.00 – 15.00 น.(60 นาที)
ถอดบทเรียนจากการทดลองปฏิบัติ (3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 นาที)
ดำเนินเวทีโดยอ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล หรือ อ.ฉัตรพร หาระบุตร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
พัก 10 นาที
15.10 – 15.40 น.(30 นาที)
แนะนำพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
โดย  คุณจันทราภา จินดาทอง      
โรงพยาบาลอุ้มผาง
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.
ประชุมสรุปงานโดย อ.ฉัตรพร หาระบุตร
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันอังคารที่ 8 มีนาคม
ปฏิบัติงานภาคสนาม: ลงพื้นที่ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลณ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
08.00 – 8.30 น.
ทานอาหารเช้า
08.30 น..
ออกเดินทางไปตำบลหนองหลวง แบ่งสายลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 1 คุณจันทราภา จินดาทอง, อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน, คุณวรวรรณ นาคะทัตตะ
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 2 อ.ฉัตรพร หาระบุตร,อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู, คุณวิภา อินทรสุข
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 3 อ.กิติวรญา รัตนมณี, คุณลืนหอม สายฟ้า, คุณโพธิกา โพธิ์ทอง
09.15 น.
เริ่มเก็บข้อมูล
12.00 -13.00 น.
พักทานอาหารกลางวันในพื้นที่
13.00 – 15.30 น.
เก็บข้อมูล (ต่อ)
15.30 - 17.00 น.
คณะทำงานแต่ละกลุ่มสรุปและประมวลผลการเก็บข้อเท็จจริง(และเตรียมเอกสารเพื่อนำชาวบ้านไปยื่นคำร้อง)
17.30- 18.00 น.
เดินทางกลับ
18.00 น.
ทานอาหารเย็น
19.00 น.
ประชุมสรุปงาน
โดย อ.กิติวรญา รัตนมณี
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 9 มีนาคม
ปฏิบัติงานภาคสนาม: ลงพื้นที่ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล ณ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ต่อ)
08.00 – 8.30 น.
ทานอาหารเช้า
08.30 น..
ออกเดินทางไปตำบลหนองหลวง แบ่งสายลงพื้นที่เก็บข้อมูล
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 1 คุณจันทราภา จินดาทอง, อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน, คุณวรวรรณ นาคะทัตตะ
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 2 อ.ฉัตรพร หาระบุตร,อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู, คุณวิภา อินทรสุข
  • § ที่ปรึกษากลุ่มที่ 3 อ.กิติวรญา รัตนมณี, คุณลืนหอม สายฟ้า, คุณโพธิกา โพธิ์ทอง
09.15 น.
เริ่มเก็บข้อมูล
12.00 -13.00 น.
พักทานอาหารกลางวันในพื้นที่
13.00 – 15.30 น.
เก็บข้อมูล (ต่อ)
15.30 - 17.00 น.
คณะทำงานแต่ละกลุ่มสรุปและประมวลผลการเก็บข้อเท็จจริง(และเตรียมเอกสารเพื่อนำชาวบ้านไปยื่นคำร้อง)
17.30- 18.00 น.
เดินทางกลับ
18.00 น.
ทานอาหารเย็น
19.00 น.
ประชุมสรุปงานโดย อ.จตุภูมิ ภูมิบุญชู
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม
เยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรอำเภออุ้มผาง ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
08.00 – 8.30 น.
ทานอาหารเช้า
09.00 น.
ออกเดินทางไปที่ว่าการอำเภออุ้มผาง
09.30-12.00 น.
แผน A ประชุมร่วมกับทางอำเภอเพื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แผน B นิสิตนำชาวบ้านไปยื่นคำร้องในการจัดการปัญหาสถานะบุคคล
12.00 -13.00 น.
ทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 น.
แผน A นิสิตนำชาวบ้านไปยื่นคำร้องในการจัดการปัญหาสถานะบุคคล
แผน B ประชุมร่วมกับทางอำเภอเพื่อประมวลสถานการณ์ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
18.00 น.
ทานอาหารเย็น
19.00 น.
ประชุมสรุปงาน
โดย อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 11มีนาคม
ศึกษาดูงาน ณ ค่ายพักพิง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
08.00 – 8.30 น.
ทานอาหารเช้า
09.00 น.
ออกเดินทางไปค่ายพักพิง
09.30-12.00 น.
เยี่ยมค่ายพักพิง
-ฟังการบรรยายสรุปการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน
-องค์กรระหว่างประเทศในค่าย
-ฟังการบรรยายสรุปการจัดทำทะเบียนคนเกิด-คนอยู่-คนตายในค่ายพักพิง
-เยี่ยมโรงพยาบาลในค่ายพักพิง
12.00 -13.00 น.
พักทานอาหารกลางวันในพื้นที่
13.00-13.30 น.
เดินทางกลับ
14.00-17.00 น.
ประชุมสรุปงานและประมวลผลการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการทำงานระยะต่อไป
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตากโดย อ.ฉัตรพร หาระบุตร
18.00 น.
ทานอาหารเย็น
19.00-22.00 น.
กิจกรรมรอบกองไฟเพื่อถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่
22.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ 12มีนาคม
เดินทางกลับ
08.00 – 8.30 น.
ทานอาหารเช้า
9.00 น.
คณะทำงานออกเดินทางกลับพิษณุโลก
18.00 น.
เดินทางถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเลขบันทึก: 425492เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2011 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 11:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี