ต้นแบบการสื่อสารด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ กับรายการสถานีทุนมนุษย์ รายการเก่งยกกำลัง 3 รายการโทรทัศน์คุณภาพด้านการพัฒนาคน เตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี ค.ศ.2015 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

กระตุ้นต่อมความคิดกับต้นแบบการสื่อสารด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ กับรายการสถานีทุนมนุษย์ รายการเก่งยกกำลัง 3 รายการโทรทัศน์คุณภาพด้านการพัฒนาคน เตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี ค.ศ.2015 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืนด้วยความสุข

 

 

 

 

สถานีทุนมนุษย์

 HCC  STATION

รายการสถานีทุนมนุษย์  

รายการเก่งยกกำลังสาม

ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี 2

ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 – 22.00 น.

โดย  

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม

( HCC)

สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์

เอชอาร์โปรลิ้งค์  

สถาบันวิทยุชุมชนและเทคโนโลยี

สถาบันพัฒนาบุคลากรไวท์เฮอริเทจ  

สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล  

กลุ่มบริษัท เอชอาร์โปรลิ้งค์ จำกัด  

 

รายละเอียดรายการ  

ชื่อรายการ  

“สถานีทุนมนุษย์”  

สถานีโทรทัศน์ต้นแบบแห่งการพัฒนา

ทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข  

ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศสู่การแข่งขันในระดับสากล

 

ประเภทรายการ  

ให้ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศ เพื่อการแข่งขันด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่ความเป็นสากล ในระดับโลก              เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันมุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยก่อนเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)   ในปี 2015  เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ภาษา  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs และทุกประเภทธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมหาชน องค์ที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พรรคการเมือง สหกรณ์ทุกประเภท  สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ชมรมบริหารงานบุคคล ชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์  สถานพยาบาล และสถานศึกษา  หน่วยงานอื่นๆทุกประเภทธุรกิจ  นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ           

     ตามที่รายการ “สถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลังสาม ” ซึ่งเป็นรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์คุณภาพนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรสู่ความสัมฤทธิ์ โดยมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ว่า “ทุนมนุษย์สร้างได้” และเพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคม และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนและสร้างความยั่งยืนด้วยความสุข ด้วยกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสร้างความตระหนักให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้ภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอข่าวสารประโยชน์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นสำคัญ ผ่านรายการโทรทัศน์ รายการสถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลังสาม และผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนจำนวนมาก   มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่การพัฒนาสังคม สร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยการแสวงหา “ต้นแบบทุนมนุษย์” แบบอย่างของคนดี คนเก่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปปฏิบัติจากฐานแนวคิด และแบบอย่างด้านทุนมนุษย์ รายการสถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลังสาม จะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ เพื่อผลลัพธ์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยรากฐานคือการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นสำคัญ ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จขององค์กรของท่าน  จึงขอเรียนเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่สารประโยชน์ต่อสาธารณชน และ ประชาชนผู้สนใจต่อไป

กรอบแนวคิด  

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดแนวโน้มความเสรีแห่งการแข่งขันในเกือบทุกด้าน ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ประเทศสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้กระแสที่ไหลหลากทางการแข่งขันเช่นนี้ได้อย่างยั่งยืนก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวเข้าสู่กระแสแห่งการแข่งขันนี้ได้อย่างมั่นคง ความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การพัฒนานวัตกรรม   /   องค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ดำรงคงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น จะต้องกระตุ้น เร่งเร้า สร้างความสนใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม / องค์ความรู้ด้านทุนมนุษย์ ผ่านระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร / เนื้อหาองค์ความรู้ที่ทั่วถึง 

  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านต่างๆ  

  2. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ในปัญหางานด้านทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้กับบริษัท/หน่วยงานต่างๆ เช่น  

 -      การส่งเสริมการมีงานทำงาน 

-       จัดทำโครงการโรงงาน โรงเรียน

-       แก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแรงงานข้อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย-ประกันสังคม  กฎหมายกองทุนเงินทดแทน  การดำเนินคดีในศาลแรงงาน   

-       การจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน 

-       การบริหารผลการปฏิบัติงาน  การบริหารโครงการสายความก้าวหน้า  การกำหนดตัวชี้วัด  

-       การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน การบริหารด้วยระบบสมรรถนะ  

-       การส่งเสริมกิจกรรมการสัมพันธ์ในรูปแบบประยุกต์  การบริหารงานดาวเด่นฯลฯ 

  1. เพื่อเป็นศูนย์รวมนักวิชาการ  นักวิจัย  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร  นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง การสร้างสังคมสู่การเรียนรู้ การเพิ่มผลผลิต การสร้างภาคีเครือข่ายด้วยการมีส่วนร่วม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์ และร่วมกันผลักดันการบริหารจัดการองค์การ  พัฒนาทุนมนุษย์ของสมาชิกสถาบันให้สอดคล้องต่อแนวทางแผนเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นสำคัญ และสอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศก่อนเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ในปี ค.ศ. 2015 มุ่งเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้สมาชิกในสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในระหว่างสมาชิกกับองค์กรภายนอกต่างๆ 

  3. จะร่วมกันจัดทำโครงการการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน อัตราค่าจ้างเริ่มต้น และอัตราการจ่ายโบนัส การปรับค่าจ้างประจำปีให้กับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นสมาชิก และองค์กรที่มีความประสงค์ จัดทำการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรสมาชิก และเผยแพร่ต่อสังคม 

  4. เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ทำงานวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จในกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านสถานพยาบาล ด้านการอยู่รวมกันอย่างสร้างสรรค์  ด้านธรรมาภิ-บาล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในฐานแห่งความพอเพียง และจิตสาธารณะ 

  5. เป็นฐานการตลาดในด้านการบริการ และการจัดหารายได้ และเป็นช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์ ของสมาชิกเครือข่ายทุกด้าน รับจัดวางระบบที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร รับจัดทำระบบงานคุณภาพ การบริหารรับจ้างเหมาแรงงาน การจัดทำการสำรวจและทำวิจัยด้านการบริหารจัดการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสมาชิก 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs และทุกประเภทธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมหาชน องค์ที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พรรคการเมือง สหกรณ์ทุกประเภท  สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ชมรมบริหารงานบุคคล ชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์  สถานพยาบาล และสถานศึกษา  หน่วยงานอื่นๆทุกประเภทธุรกิจ  นิสิต นักศึกษา และประชาชน  

รายละเอียดการออกอากาศ  

-         ปัจจุบันออกอากาศใน สถานีโทรทัศน์ TTV2 (ถ่ายทำรายการทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.)

-         ความยาว 60 นาที (แบ่งรายการ 30 นาที)

-         ออกอากาศทุกวันเสาร์ (สดจากห้องส่ง)

-         เวลา 21.00 – 22.00 น.สถานี TTV 2

เป็นคลื่นเดียวกับที่ Nation Chanel ถ่ายทอดออกอากาศมานาน มีกลุ่มผู้ชมที่เหนียวแน่น เป็นนักธุรกิจ นักการตลาด นักขาย และผู้สนใจสาระมากกว่าบันเทิง จัดว่าเป็นช่องที่มีผู้ชมมากที่สุดช่องหนึ่งในประเภทข่าวสาร และการวิเคราะห์เจาะลึก

 

ผู้ผลิต และผู้ดำเนินรายการ

 

 

 

 

 

 

อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูด)

ผู้บุกเบิก และเป็นปรมาจารย์ด้านการอบรมวิชาศิลปะการพูดในเมืองไทย ผู้แต่งตำรา “พูดได้ พูดเป็น” ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือสูงสุด (สร้างสรรค์บุคลิก พลิกคุณค่าชีวิต)  

อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลายสมัย

  อ.ภูชิสส์   ศรีเจริญ

ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)

ประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ เอชอาร์โปรลิ้งค์

ประธานสถาบันวิทยุชุมชนและเทคโนโลยี

 ดร.วิชัย    ศิรินคร

ประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรไวท์เฮอริเทจ

กรรมการสรรหานักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นระดับประเทศ

อ.สมปอง  ดวงไสว

นักคิดนักเขียน นักวิพากษ์ วิจารณ์ในระดับประเทศ

 

 

รูปแบบรายการ

 

 

ช่วง

ชื่อช่วง

เนื้อหาและรายละเอียดช่วง

ความยาว

1

ทุนมนุษย์

สร้างได้

ภาพรวมแห่งการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สากลตามกรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพูดคุยสาระสำคัญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ประกอบการ และนักพัฒนาทุนมนุษย์  สร้างความสำเร็จสู่ความยั่งยืน

15 min.

                                  เบรกโฆษณา

 

2

ต้นแบบ

ทุนมนุษย์

สัมภาษณ์  ประวัติชีวิต  ข้อคิดสู่ความสำเร็จด้านการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความยั่งยืนด้วยความสุขของคนดังที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

15 min.

                            ประมาณเวลารวม มีไตเติ้ล เปิด – ปิด และ INTERLUDE  แล้ว

30 min.

 

 

                                                             

อัตราการสนับสนุนรายการ

 

สิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุน

3 เดือน

45,000 บาท

6 เดือน

72,000 บาท

12 เดือน

120,000 บาท

1. TVC Spot 1 นาที

2. Product Placement

3. Logo มุมจอ ปรากฏเป็นระยะทุกช่วง

4. Logo ผู้สนับสนุนในช่วงไตเติ้ลปิด

5. Logo ติด Back drop ในวันจัดสัมมนาทุกครั้ง

6. ป้าย Logo หน้าห้องประชุมในการจัดสัมมนา

7. เป็นสมาชิกสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ฟรี  (1 ปี)

8. ส่วนลดในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  20 %

9. Logo + โฆษณาสินค้าในสื่อของสถาบัน (1 ครั้ง)

10. ออกร้านจำหน่ายหรือแสดงสินค้า

11. ได้รับสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาที่ทางสถาบันพัฒาทุนมนุษย์เพื่อสังคมเป็นผู้จัดเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง(ฟรี 1 ท่าน ๆต่อไปคิดค่าใช้จ่ายในราคาประหยัด ด้วยหลักสูตร และวิทยากรที่มีคุณภาพ)

หมายเหตุ

อัตราค่าสนับสนุนข้างต้นไม่รวม VAT

อัตราค่าสนับสนุนข้างต้นไม่รวมค่าผลิต TVC Spot

ผู้สนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบหนังสืออนุญาตส่งภาพยนต์ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์

 

/

/

/

/

-

-

/

/

/

-

-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

กรุณาตอบรับการสนับสนุนโดยตรงที่

คุณชุติกาญจน์  ปาระมี

พร้อมส่ง LOGO เพื่อการประชาสัมพันธ์และรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆ

Tel. 087138-2995 , 085-647-9490 , 080-623-1680  ,02-988-9540-1  Fax.02-9889541

E-mail : H[email protected]H ,[email protected], [email protected] www.gotoknow.org/blog/puchiss

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับชมตัวอย่างรายการได้ที่ http://www.youtube.com/results?search_query=puchiss99&aq=f

http://www.youtube.com/watch?v=yklubM7xbYY

http://www.youtube.com/watch?v=ZeD7-QsOe58

http://www.facebook.com/video/video.php?v=177482652274970&comments&bcode=Sjj6P#!/profile.php?id=100000397089 392

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม

คำสำคัญ (Tags)#สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม(hcc)#รายการสถานีทุนมนุษย์#รายการเก่งยกกำลังสาม#สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เอชอาร์โปรลิ้งค์#สถานีทุนมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 424552, เขียน: 06 Feb 2011 @ 13:28 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เรียน ท่านอาจารย์ภูชิสส์  ศรีเจริญ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ

การพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมไทยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเร่งด่วนมากครับ ผมเชื่อว่าคนไทยเรามีศักยภาพพอที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ด้วยพื้นฐานแห่งความใฝ่ดีที่อยู่ในส่วนลึกๆของมนุษย์ทุกคน

ผมเชื่อว่ารายการสถานีทุนมนุษย์ จะเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะทำให้คนที่อยู่ในอาชีพมีความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญในการทำงานตลอดช่วงชีวิตการทำงานอย่างมีคุณค่าที่แท้จริง มากกว่าการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้น และวันหนึ่งกรอบแนวคิดในการทำงานของคนไทยจะสอดคล้องกับความเป็นสากลได้

ขอแสดงความนับถือครับ

เรียนคุณธนากรณ์ ใจสมานมิตร ที่นับถือ

ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์สุ่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข

การทำรายการสถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลัง 3 รายการโทรทัศน์คุณภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการสร้างสังคม และประเทศให้ทัดเทียมต่ออารยประเทศ ผมมีความเชื่อเหมือท่านนะครับ เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์สร้างได้ และเรากำลังเสาะหาต้นแบบทุนมนุษย์ ว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาต่อไป อย่างไรต้องขอขอบพระคุณมาอีกครั้งนะครับ แล้วอย่าลืมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดนะครับ มีสิ่งใดที่ผม และสถาบันรับใช้ได้ด้วยความยินดียิ่ง ร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อฐานรากของสังคม

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูชิสส์ ศรีเจริญ)

ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC)

ประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์เอชอาร์โปรลิ้งค์

ประธานสถาบันวิทยุชุมชนและเทคโนโลยี

ผู้ผลิต และดำเนินรายการสถานีทุนมนุษย์ และเก่งยกกำลัง 3

ไททีวี 2 ออกอากาศทุกวันเสาร์ 21.00-22.00 น.

โทร. 087-138-2995 , 080-623-1680, 085-647-9490 , 087-126-9856

http://www.facebook.com/video/video.php?v=177482652274970&comments&bcode=Sjj6P#!/profile.php?id=100000397089392

: E-mail : [email protected] ,[email protected], [email protected] www.gotoknow.org/blog/puchiss

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ "เก่งยกกำลัง 3 "

และรายการ"สถานีทุนมนุษย์" ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางไททีวี 2

เวลา 21.00 - 22.00 น. รับชมตัวอย่างรายการได้ที่

http://www.youtube.com/results?search_query=puchiss99&aq=f

http://www.youtube.com/watch?v=resOeUE7oSA

http://www.youtube.com/watch?v=yklubM7xbYY

http://www.youtube.com/watch?v=CvYUFjvdQCk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZeD7-QsOe58

http://www.facebook.com/video/video.php?v=177482652274970&comments&bcode=Sjj6P#!/profile.php?id=100000397089392