นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

ครูค้นคน
สร้างคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน
Usernamethanakorn_j
สมาชิกเลขที่127426
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ) วิทยาลัยครูพระนคร
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏพระนคร

การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / วิทยากรด้านเทคนิคยานยนต์
  • หัวหน้าส่วนฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  • ครูผู้สอนประจำสถาบันซัมมิท
  • Master Trainer - TWI JR for Automotive Human Resource Program ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันยานยนต์
  • นักคิด นักเขียน และงานวิชาการอิสระ สาขา ปรัชญาและกลุ่มวิชา Mind Management , งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ยานยนต์ , การสร้างแรงบันดาลใจในบุคคล , การพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง , การปฏิบัติต่อคน
  • อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะการจัดการอุตสาหกรรม , การจัดการ รายวิชา พฤติกรรมองค์กร , การจัดการนวัตกรรม

ช่องทางเข้าดู ข้อมูล / ผลงาน / งานวิชาการ / การติดต่อสื่อสารใน Social network

ปรัชญาการทำหน้าที่ครู

     มนุษย์ทุกคนมีความใฝ่ดีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เพียงแต่เราอาจจะนิยามคำว่า "ดี" ไว้แตกต่างกันออกไป ตามกฎของปัจเจกในแต่ละบุคคล มนุษย์ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ถูกต้องตามครรลองที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ดังนั้นทุกคนควรได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกด้วยชนชั้นและฐานันดร การให้โอกาสจึงเป็นการให้ ที่ถือได้ว่าเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ ครูต้องให้โอกาสกับผู้เรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการให้ความจริงแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดการพิสูจน์องค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเอง ให้เขาได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินองค์ความรู้ที่เขาสร้างขึ้นมานั้นด้วยตัวของเขาเอง "ครูจึงต้องขายความจริง ไม่ขายความเชื่อ ครูต้องสอนในสิ่งที่เป็นตัวตนของตนเอง ไม่สอนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง และต้องสอนผู้เรียนโดยผ่านการสอนตัวเองก่อนเสมอ"