การสอนหลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาจึน

คำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีน

 

ใบกิจกรรมที่ ๒๒

วิชา ท ๔๔๐๑๑ (หลักภาษาไทย)

เรื่อง  หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาจีน

ชื่อ....…………………………………………...............ชั้น ม.๕/....เลขที่.....

                        ๑. คำที่มาจากภาษาจีนที่เรารับมาใช้ส่วนมากจะเป็นคำที่เป็นชื่อของอาหารการกิน เช่น ก๋วยเตี๋ยว เต้าทึงแป๊ะซะ เป็นต้น

     กิจกรรมที่ ๑ นักเรียนจงยกตัวอย่างคำไทยที่รับมาจากภาษาจีนที่เป็นชื่อของอาหารการกินมาไม่น้อยกว่า ๑๐ คำ

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

                        ๒.. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนหนึ่งเป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีน เช่น ตึก เก้าอี้ ฮวงซุ้ย เก๋ง เป็นต้น

     กิจกรรมที่ ๒ นักเรียนจงยกตัวอย่างคำไทยที่รับมาจากภาษาจีนที่เป็นชื่อของสิ่งของเครื่องใช้มา
ไม่ต่ำกว่า ๑๒ คำ

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

                        ๓. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนหนึ่งเป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้า เช่น กุ๊ย เจ๋ง บ๋วย เป็นต้น

     กิจกรรมที่ ๓ นักเรียนจงยกตัวอย่างคำไทยที่รับมาจากภาษาจีนที่เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและ

การจัดระบบทางการค้ามาไม่ต่ำกว่า ๑๒ คำ

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

                        ๔. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนมากจะใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตรีและจัตวา เช่น ตุ๊ย เก๋ง อู๋ เป็นต้น

     กิจกรรมที่ ๔ นักเรียนจงยกตัวอย่างคำไทยที่รับมาจากภาษาจีนที่ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี

และจัตวาไม่ต่ำกว่า ๑๕ คำ

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ……….  ………. 

 

แบบฝึกหัด

เรื่อง หลักสังเกตคำจีนในภาษาไทย

ชื่อ.............................................................ชั้น ม.๕/......เลขที่.......... 

คำสั่ง นักเรียนจงพิจารณาคำต่อไปนี้ว่าเป็นคำไทยที่มาจากภาษาจีนหรือไม่ถ้าเป็นคำไทยที่มาจากภาษาจีนก็จงทำเครื่องหมาย Í ในช่อง“จีน” ถ้าไม่เป็นก็ทำเครื่องหมายในช่อง“ไม่เป็น”

ที่ - คำ

จีน

ไม่เป็น

ที่ - คำ

จีน

ไม่เป็น

 ๑.ก๋ง

 

 

๑๖.กั๊ก

 

 

 ๒.กาล

 

 

๑๗.ปุ้งกี๋

 

 

 ๓.เก๋ง

 

 

๑๘.แป๊ะซะ

 

 

 ๔.กิจ

 

 

๑๙.ตะหลิว

 

 

 ๕.จาน

 

 

๒๐.ฮวงโห

 

 

 ๖.แป๊ะเจี๊ยะ

 

 

๒๑.อิฐ

 

 

 ๗.เฮง

 

 

๒๒.เจ๊า

 

 

 ๘.เจ๊ง

 

 

๒๓.ฮวงซุ้ย

 

 

 ๙.เจ๋ง

 

 

๒๔.เต้าฮวย

 

 

๑๐.เจ้าฟ้า

 

 

๒๕.กวยจั๊บ

 

 

๑๑.เจ้าสัว

 

 

๒๖.เกาเหลา

 

 

๑๒.ซิงเกอร์

 

 

๒๗.ศิลา

 

 

๑๓.ซิงฮื้อ

 

 

๒๘.กังวล

 

 

๑๔.บังคม

 

 

๒๙.เกี๊ยว

 

 

๑๕.ตุ๊ย

 

 

๓๐.ตั้งฉ่าย

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน

เรื่อง  หลักสังเกตคำไทยและคำที่มาจากภาษาจีน

 

คำสั่ง  นักเรียนจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย  X     ในช่องที่ตรงกับหัวข้อที่นักเรียนเลือกแล้วเพียงข้อเดียว

๑.  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คนไทยติดต่อกับชาวจีนมาตั้งแต่สมัยใด

ก.  สุโขทัย

ข.  อยุทธยาตอนต้น

ค.  อยุธยมตอนกลาง

ง.  อยุธยาตอนปลาย

๒.  คำในกลุ่มใดที่เราไม่ได้รับมาจากภาษาจีน

ก.  การค้า

ข.  อาหาร

ค.  ศาสนา

ง.  สิ่งของเครื่องใช้

๓.  คำภาษาจีนในข้อใดเป็นคำเกี่ยวกับอาหารทุกคำ

ก.  ตึก                   เก้าอี้

ข.  บ๊วย                ปุ้งกี๋

ค.  ซีอิ้ว                เต้าหู้

ง.  โจ๊ก                  ฮวงซุ้ย

๔.  เพราะเหตุใดเราจึงรับคำเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้มาจากชาวจีน

ก.  เพราะชาวจีนสอนการทำสิ่งของให้กับเรา

ข.  เพระเรารับเอาสิ่งของเครื่องใช้จากจีนมาใช้

ค.  เพราะเราชอบสิ่งของเครื่องใช้จากประเทศจีน

ง.  เพราะจีนเป็นชาติที่เจริญกว่าคนไทยมานานแล้ว

  ๕.  การเขียนคำที่เรารีบมาจากภาษาจีนส่วนมากเราจะเขียนด้วยวรรณยุกต์อะไร

ก.  สามัญ                   ตรี

ข.  โท                          เอก

ค.  เอก                        ตรี

ง.  ตรี                          จัตวา

. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

     . เจ๋ง         จริง

     . กอง         เก้าอี้

     . กุ๊ย          แป๊ะซะ

     . พิซซ่า        บ๊ะหมี่

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

     . เก๋ง         เจ๋ง         เจ๊า

     . เป้ง         เต็ง         ตุ๋ย

     . เลง         เล่น         แล่น

     . เม้ง         เคว้ง        เต๋า

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

     . เจ้าพ่อ       เต้าฮวย      ซินแส

     -. เจ้าสัว       เต้าทึง       ซิงฮื้อ

     . เจ้าแม่       เต้านม       ซิงซิง

     . เจ้าสาว      เต้าหู้        ซิงโคนา

ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

     . ซิงเกอร์      ฮวงโห       เบ้

     . ซิ่น          ฮวงจุ๊ย       เบ่ง

     . ซิงฮื้อ        ฮวงซุ้ย       เบ๊

     . ซิ่ง          ฮวงโห       เบ็ด

๑๐ ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ

     . ตึง          บุ

     . เก็ง         บ๊ะ

     . กั๊ก          โบ๋

     . ตุ๊ย          บ๊วย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนหลักภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาจีน

หมายเลขบันทึก: 422456, เขียน: 25 Jan 2011 @ 15:39 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

ขอโทษทีพอบันทึกแบบฝึกหัดส่วนที่เป็นตารางหายไป ไม่รู้จะทำไงให้เหมือนเดิม

ครูประเสริฐ

IP: xxx.228.87.148
เขียนเมื่อ 

นางสาวพรนิภา ราชธานี

เลขที่13 ม.5/2

IP: xxx.173.48.138
เขียนเมื่อ 

อินเทรนด์จังนะคะ ...อาจารย์

นางสาวเจนจิรา ปัญญาใส ม.5/2 เลขที่38

IP: xxx.173.48.138
เขียนเมื่อ 

อินเทรนด์จังนะคะ ...อาจารย์

นางสาวเจนจิรา ปัญญาใส ม.5/2 เลขที่38

น.ส.ศิริลักษณ์ ทองใหม่ ม.5/4 เลขที่ 3
IP: xxx.228.18.106
เขียนเมื่อ 

สวยจังค่ะ ความรู้เยอะด้วย

นางสาวกรกช สีเจริญวัฒนา ม.5/2 เลขที่ 37
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ..*--

ขอบคุณค่อาจารย์++

นางสาวกรกช  สีเจริญวัฒนา  ม.5/2  เลขที่ 37

นางสาวพรภณา กอบการ เลขที่ 8 ชั้น ม. 5/2
IP: xxx.173.41.106
เขียนเมื่อ 

ได้รู้คำไทยที่มีจากภาษาจีนเยอะแยะเลยคะ 

ขอบคุณนะคะ

น.ส.วรรณิศา จันทโกมุท ม.5/2 เลขที่34
IP: xxx.175.188.196
เขียนเมื่อ 

วันนี้ทำเพิ่งทำแบบฝึกหัดไปเอง

 

ดีจังได้ดูแนวข้อสอบล่วงหน้า

 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

IP: xxx.173.37.41
เขียนเมื่อ 

น.ส.ยุวภา   เอี่ยมวงศ์   เลขที่ 39  ม.5/2

IP: xxx.232.194.66
เขียนเมื่อ 

นาย กำธร สุกรี

ม.5/4 เลขที่ 1

IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่หนูได้เจอครูเก่งๆอย่างครูประเสริฐ

นางสาวเพ็ญธิดา เลิศไกร เลขที่ 33 ม.5/2

IP: xxx.230.203.32
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เรื่องภาษาจีนมากมายค่ะอาจารย์

น.ส.เสาวลักษณ์  รัตนาคร

เลขที่ 6 ม.5/2

 

IP: xxx.19.67.29
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากขึ้นเลยคร๊

ขอบคุนอาจารย์นร๊คร่

นางสาว จิตรานุช งิ้วใหญ่ ม.5/2 เลขที่12

น.ส.สกุลรัตน์ บาลจ่าย
IP: xxx.42.85.124
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากขึ้นค่ะ

ขอบคุณค่ะ

น.ส.สกุลรัตน์ บาลจ่าย

เลขที่ 22 ม.505

น.ส. สุภาวดี ศิริรักษ์ ม.5/5 เลขที่ 27
IP: xxx.172.137.226
เขียนเมื่อ 

ได้เนื้อหาสาระ ความรู้ หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาจีน