อบต.ม่วงกลวง จ.ระนอง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

รายละเอียด :  นักวิชาการพัสดุ 3-5  และ นักวิชาการศึกษา 3-5