ข้อมูล     หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ  เช่น บุคล  สถานที่  ซึ่งยังไม่ผ่านการประมวลผลใดๆทั้งสิ้น   อาจจะเป็นทั้งในรูปแบบข้อความ   ตัวเลข  เสียง  ภาพถ่าย

             สารสนเทศ   หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆที่มีการผ่านกระบวนการประมวลผล   เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

        ตัวอย่างความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

             ข้อมูล: นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน

             สารสนเทศ: อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86

     ข้อควรจำ #   ข้อมูล      ผ่านการประมวลผล   =    สารสนเทศ