บันทึกนี้เปิดไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ของการป้องกันและการดูแลแผลกดทับ