ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจข้อ ๔ ของมหาวิทยาลัย


          ในการประชุมสภา มช. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๓ ศ. เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย นายกสภา ได้เสนอให้ดำเนินการ ๓ ข้อ ใหญ่ๆ ในเรื่องภารกิจ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑.   ศึกษา – วิจัย และเผยแพร่ ประวัติศาสตร์และศิลปะ ตลอดจนภาษา การแต่งกาย อาหาร การแพทย์ และอื่นๆ ในบริบทของ
          ๑.๑ วิถีท้องถิ่น – วัฒนธรรมท้องถิ่น
          ๑.๒ วิถีไทย – วัฒนธรรมไทย
          ๑.๓ การปฏิสัมพันธ์กับวิถีเทศ – วัฒนธรรมเทศ


๒.   ศึกษา – วิจัย และเสนอทางเลือกในการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยไปสร้าง “เศรษฐกิจรังสรรค์ – creative economy”


๓.   ในระดับท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการศึกษา – วิจัย และเผยแพร่ ประวัติศาสตร์ – ศาสนศิลป์ และศาสนธรรม ให้แพร่หลายและต่อเนื่อง


          ท่านได้นำผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน” โดยมี รศ. สมโชติ อ๋องสกุล และคณะ เป็นคณะวิจัย มาแจ้งให้สภาฯ ทราบ

          การอภิปรายในสภาฯ นำไปสู่การกำหนดวัด ๔ วัดเป็นเป้าหมายการบูรณะและพัฒนา ทำงานด้าน “ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” คือวัดป่าแดงมหาวิหาร วัดปันเสา วัดฝายหิน และวัดสวนดอก  

 

 

วิจารณ์ พานิช
๒๗ พ.ย. ๕๓
              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)