วันนี้ได้มีโอกาสแนะนำนักบริหารการศึกษาได้รู้จักกับ gotoknow
หวังว่าทุกท่านคงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป