แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3                    หน่วยการเรียนรู้ที่  3  ท่าตั้งต้นออกวิ่ง
เวลา  2 ชั่วโมง              รายวิชา  พ32101  กรีฑา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 เรื่อง  นอนคว่ำออกตัว,นอนคว่ำมือดันพื้นออกตัว,ยืนสามจุดออกตัว, กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว
           การออกตัวเต็มรูปแบบ (Starting Block)

                  
1. มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่  3  การเคลื่อนไหวการออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬา
                 พ 3.2  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำ
                           อย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มี
                            จิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมสุนทรียภาพของกีฬา

2.  ผลการเรียนที่คาดหวัง 
            เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่งได้อย่างถูกต้องตลอดจนมี
                ความปลอดภัยและสนุกสนาน สามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.บอกหลักการและวิธีการฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าได้ครบถ้วนทั้ง  4 ขั้น ตอน
2.บอกหลักความปลอดภัยในการ ฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าได้ถูกต้อง
3.บอกการนำการฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
4.อธิบายขั้นตอนในการฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าได้ตามลำดับทั้ง 4 ขั้นตอน
5.ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าได้ถูกต้อง
6.มีความอดทนฝึกปฏิบัติการฝึกทักษะท่าตั้งต้นโดยใช้ที่ยันเท้าอย่างไม่ย่อท้อ
เวลา 10 นาที

4.สาระสำคัญ
1.นอนคว่ำออกตัว
2.นอนคว่ำมือดันพื้นออกตัว
3.ยืนสามจุดออกตัว
4.กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว
5.การออกตัวเต็มรูปแบบ (Starting Block)

5.กระบวนการจัดการเรียนรู้   ( 120  นาที )

ขั้นเตรียม ( 20  นาที )
1.นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่มที่กำหนด  หัวหน้ากลุ่มสำรวจรายชื่อ การแต่งกาย  สุขภาพของ
                 สมาชิกรายงานให้ครูทราบ
2. ครูอธิบายคุณธรรม – จริยธรรมและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนำการอบอุ่นร่างกายด้วยท่าบริหารร่างกายกลุ่มละ 2 ท่า
   เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายและกระตุ้นระบบต่างๆให้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมใน
   คาบเรียน
ขั้นการเรียนรู้ ( 35 นาที )
              1. ครูแจกแบบฝึกทักษะ  (ชุดที่ 1,2,3,4,5  เรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง  (การนอนคว่ำออกตัว , การนอน คว่ำมือยันพื้นออกตัว , ยืนสามจุดออกตัว ,กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว ออกตัวเต็มรูปแบบ  Starting Block )ให้นักเรียน  แต่ละกลุ่มไปศึกษาล่วงหน้านอกเวลา เรียนด้วยตนเอง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ทักษะเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง  (การนอนคว่ำออกตัว , การนอนคว่ำมือยันพื้นออกตัว , ยืนสามจุดออกตัว ,กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว,ออกตัวเต็มรูปแบบ Starting Block)   ครูอธิบายแก้ไขพร้อมกับสาธิตตามขั้นตอนในทักษะที่ยังบกพร่อง

ขั้นฝึกหัด ( 40 นาที )
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฎิบัติทักษะ(การนอนคว่ำออกตัว , การนอนคว่ำมือยันพื้นออกตัว , ยืนสามจุดออกตัว ,กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว,ออกตัวเต็มรูปแบบ Starting Block) ตามลำดับขั้นตอน ครูคอยสังเกต แนะนำและช่วยกันแก้ไขบกพร่อง
2. สุ่มนักเรียนกลุ่มละ 1- 2 คน ปฎิบัติทักษะการ(การนอนคว่ำออกตัว , การนอนคว่ำมือยันพื้นออกตัว , ยืนสามจุดออกตัว กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว,ออกตัวเต็มรูปแบบ Starting Block)     นักเรียนทั้งหมดช่วยกันวิเคราะห์จุดดีและจุดบกพร่อง ตลอดจนบอกวิธีแก้ไขบกพร่องนำไป เป็นข้อมูลและแก้ไขต่อไป

ขั้นนำไปใช้  (15 นาที )
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติทักษะโดยการให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาร่วมแข่งขันทักษะในการออก Starting Block  ระยะทาง 20 เมตร ให้มีการแข่งขัน 1 ครั้งใครเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ ต่อไปให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอีก แข่งขันเหมือนเดิม ให้ดูว่ากลุ่มใหนออกตัวได้ดีและเข้าเส้นชัยก่อน     เป็นผู้ชนะ ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านเจตคติ

ขั้นสรุป  ( 10 นาที )
1. นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่มของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเข้าใจและซักถามถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกทักษะทักษะเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง   การนอนคว่ำออกตัว , การนอนคว่ำมือยันพื้นออกตัว , ยืนสามจุดออกตัว ,กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว ,ออกตัวเต็มรูปแบบ  Starting Block)    เปิดโอกาสให้นักเรียน วิเคราะห์เกี่ยวกับการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2. ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนแต่ละคนรับแบบทดสอบ โดยทำนอกเวลาเรียน
3. สำรวจความเรียบร้อย นัดหมายการเรียนคาบต่อไป หัวหน้ากลุ่มมารับ  แบบฝึกทักษะ
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ส่งไม้ 2 คน ไปศึกษาและฝึกทักษะปฏิบัติทักษะล่วงหน้านอกเวลาเรียน
4. บอกเลิกแถว แยกไปทำความสะอาดร่างกายพร้อมที่จะเรียนวิชาอื่นต่อไป

6.สื่อการเรียนการสอน
  1.  ที่ยันเท้า   
  2. แบบฝึกทักษะ ใบความรู้
 
7 .การวัดผลประเมินผล
    1. เครื่องมือวัดผลประเมินผล
    1.1 แบบประเมินผลงานอธิบายขั้นตอนปฏิบัติทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่ง
    1.2 แบบประเมินสังเกตการปฏิบัติทักษะ เรื่องทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่ง
    1.3 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกสมรรถภาพเรื่องทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่ง
 1.4 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
         เรียนเรื่อง ทักษะท่าตั้งต้นอออกวิ่ง
    1.5 แบบประเมินสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านเจตคติจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
          เรื่องทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่ง

2.วิธีการวัดผล
 2.1  ตรวจผลงานการอธิบายการปฏิบัติทักษะท่าตั้งต้นออกวิ่ง
 2.2 สังเกตการปฏิบัติทักษะเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง
 2.3 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกด้านสมรรถภาพร่างกาย
 2.4 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2.5 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกด้านเจตคติ

3.เกณฑ์การวัดผล
3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ
      ตรวจผลงานการอธิบายขั้นตอนการฝึกทักษะเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง ดังนี้
   3.1.1 เนื้อหาครบถ้วน
   3.1.2 การลำดับขั้นตอนของเนื้อหา
   3.1.3ความถูกต้องของเนื้อหา
   3.1.4 การใช้ภาษาที่ถูกต้อง
เกณฑ์การวัด  
       
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คะแนน 4 3 2 1
เกณฑ์การวัด -ความถูกต้องของเนื้อหา
-เนื้อหาครบถ้วน
-มีลำดับขั้นตอนของเนื้อหา
-การใช้ภาษาถูกต้อง -ความถูกต้องของเนื้อหา
-เนื้อหาครบถ้วน
-มีลำดับขั้นตอนของเนื้อหา
 -ความถูกต้องของเนื้อหา
-เนื้อหาครบถ้วน
 ความถูกต้องของเนื้อหา
-เนื้อหาไม่ครบ


3.2 ด้านทักษะ
สังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะเรื่อง ท่าตั้งต้นออกวิ่ง
1.นอนคว่ำออกตัว
2.นอนคว่ำมือดันพื้นออกตัว
3.ยืนสามจุดออกตัว
4.กระโดดข้ามท่อพีวีซีออกตัว
5.การออกตัวเต็มรูปแบบ (Starting Block)

                  เกณฑ์การวัดผล

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คะแนน 4 3 2 1
เกณฑ์การวัด ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แบบและปฏิบัติทักษะได้ถูกต้อง 5 รายการ ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แบบและปฏิบัติทักษะได้ถูกต้อง 4 รายการ ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แบบและปฏิบัติทักษะได้ถูกต้อง 3 รายการ ปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์แบบและปฏิบัติทักษะได้ถูกต้อง 2 รายการ


3.3 ด้านสมรรถภาพทางกาย
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านสมรรถภาพในการเรียนเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง ดังนี้
1. การปฏิบัติกิจกรรมการยืดกล้ามเนื้อ ไหล่
2. ปฏิบัติกิจกรรมการการยืดกล้ามเนื้อขา
3. ปฏิบัติกิจกรรมการการยืดกล้ามเนื้อหลัง
4. ปฏิบัติกิจกรรมการการยืดกล้ามเนื้อลำตัว
5. ปฏิบัติกิจกรรมการการยืดกล้ามเนื้อ เอว ก้น น่อง


เกณฑ์การวัดผล

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คะแนน 4 3 2 1
เกณฑ์การวัด พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 5 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 4 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 3 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 2 รายการ

3.4 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์
2. มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่กำหนด
5. มีความพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม

เกณฑ์การวัดผล

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คะแนน 4 3 2 1
เกณฑ์การวัด พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 5 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง  4 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 3 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 2 รายการ

3.5  ด้านเจตคติ
   สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกด้านเจตคติ ในการเรียน เรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่ง
1. เข้าเรียนตรงเวลา
2. แต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
3. ตั้งใจเรียนมีความกระตือรือร้น
4. แสดงความต้องการในการปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติตามหลักการ
เกณฑ์การวัดผล

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
คะแนน 4 3 2 1
เกณฑ์การวัด พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 5 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 4 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 3 รายการ พฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง 2 รายการ


     แบบสรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้  พฤติกรรม,ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
 เรื่อง ท่าตั้งต้นออกวิ่ง          รายวิชา   พ32101                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                      

 

เลขที่ 

ชื่อ - สกุล ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพ ด้านเจตคติ ด้านคุณลักษณะ ความรู้เข้าใจ คะแนนรวม

 


  2 2 2 2 2 10
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
เกณฑ์การประเมิน
4    คะแนน  หมายถึง  ดีมาก
3    คะแนน   หมายถึง  พอใช้
2    คะแนน   หมายถึง   ปรับปรุง
ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสินจากคะแนนรวม
8 – 10   หมายถึง   ดีมาก
6  - 7   หมายถึง   ดี
4 – 5   หมายถึง  พอใช้
1 – 3  หมายถึง ปรับปรุง


                                   ลงชื่อ  ..................................................................
        ( นายสมรรถ      วรศรี )                 ผู้ประเมิน
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินเมื่อรวมคะแนนแต่ละตัว ชี้วัดหารด้วย 2 เหลือเศษปัดเป็น 1 คะแนน ได้คะแนนทั้งแต่ 1 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์   ถ้าคะแนนต่ำกว่า 2 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ให้สอบซ่อมในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านโดยใช้เวลานอก             


8. แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
     1. หนังสือหลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา    เจริญ  กระบวนรัตน์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     2. หนังสือกลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ พลานามัย  รายวิชา  พ 203 พลานามัย 3
                   กรุงเทพฯ  : อักษรเจริญทัศน์, 2533
     3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กรีฑา)
                   กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช
     4.  หนังสือคู่มือการฝึกกรีฑา
        การกีฬาแห่งประเทศไทย 2550
    5. คู่มือการฝึกกรีฑาขั้นพื้นฐาน
        การกีฬาแห่งประเทศ , 2541 
 

9. กิจกรรมเสนอแนะ
   ฝึกทักษะทบทวนเรื่องท่าตั้งต้นออกวิ่งแบบต่างๆให้มีความเข้าใจและคล่องตัวแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย