ตัวอย่างของคุณครูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการสอนของตนเอง

"คุณภาพคือความพึงพอใจของลูกค้า การเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนการให้บริการของตนเองจึงเป็นเรื่องที่ดี”

              ปกติครูจะมีอำนาจเต็มในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงค่อนข้างมีความเป็นอิสระในการจัดการเรียนการสอนสูง ซึ่งอาจมีผลเสียต่อการพัฒนาตนเองในระยะยาว กล่าวคือบางคนนานวันเข้าอาจมีความเคยชินที่จะมีความเป็นอัตตาสูง และจะไม่พอใจหากมีใครเข้าไปก้าวก่ายการจัดการเรียนการสอนของตน
             แต่ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งเริ่มใช้กระบวนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยฝ่ายบริหารจะสร้างความเข้าใจ ข้อตกลงกับครูก่อนเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอาจมีกิจกรรมร่วมกันเช่น การตรวจแผนการสอน การสังเกตการสอน การสาธิตการสอน การวิเคราะห์การสอนร่วมกัน เป็นต้น
            และก็มีครูอีกหลายคนที่ใจกว้างเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้สะท้อนการจัดการเรียนการสอนของตน เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องชมเชยอย่างยิ่ง  
           ดังเช่นคุณครูท่านนี้ ท่านได้จัดทำแบบสอบถามให้นักเรียนบอกถึงความรู้สึกของตนเองต่อพฤติกรรมการสอนของครู(ตัวเอง)อย่างเสรี โดยก่อนให้นักเรียนตอบแบบสอบถามท่านได้สร้างบรรยากาศให้นักเรียนเข้าใจ และมั่นใจว่าคำตอบของนักเรียนจะไม่มีผลเสียต่อตนเอง และครูยังขอบใจที่นักเรียนให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาด้วย
          ลองดูเฉพาะประเด็นคำถามที่คุณครูท่านนี้ถามนักเรียน ซึ่งคุณครูท่านอื่นอาจลองนำไปประยุกต์ใช้บ้างก็ได้
     1.การสอนของครูช่วยให้ฉันเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออก
     2.ฉันมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ( เช่น แผนการเรียน/ กิจกรรมชุมนุม/ กิจกรรมรักการอ่าน )
     3.กิจกรรมการสอนของครูทำให้เกิดทักษะในการค้นหาคำตอบและการแก้ปัญหา
     4.ฉันได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สร้างองค์ความรู้ จากแหล่งความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน (แหล่งความรู้ที่หลากหลาย)
     5.ฉันได้รับการเสริมแรงให้ทดลองวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม
     6.ฉันมีความสนใจใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในการเรียนและเรียนอย่างมีความสุข
     7.ครูส่งเสริมให้ฉันฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกประเมินและฝึกปรับปรุงตนเอง
     8.ครูฝึกให้ ครูฝึกให้ฉันใช้เหตุผล โต้ตอบ และคัดค้าน
     9.ครูปลูกฝังระเบียบวินัย ค่านิยมและคุณธรรมตามวิถีวัฒนธรรมไทย
     10.ครูพยายามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของฉันเพื่อให้เปลี่ยนแปลงและเกิดการเรียนรู้ให้มาก
     11.ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบทำให้ฉันเรียนสนุกและเป็นสุขกับการเรียน
     12.ครูฝึกภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามทำให้ฉันยอมรับในความสามารถของตนเองและผู้อื่น
     13.ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     14.ครูมีใบงาน แบบฝึกหัด ชุดฝึก และ สื่ออื่นๆ ที่ช่วยให้ฉันเกิดความคิดวิเคราะห์และฝึกสรุป
     15.ครูสังเกต รับฟังปัญหาของนักเรียนและหาแนวทางแก้ไข
     16.ครูรับฟังความคิดเห็นและการแสดงออกของนักเรียน
     17.ครูเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง
     18.ครูฝึกให้ฉันและเพื่อนรู้จักการแพ้ ชนะ และให้อภัยในการแข่งขัน   
     19.ครูฝึกให้ฉันได้แสดงออกทางวาจา ท่าทาง วาดปั้น เขียนบรรยาย
     20.ครูทำการวัดและประเมินผลหลายวิธี ทำให้ได้รับความรู้ ได้แสดงความสามารถ และค้นพบศักยภาพของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการนิเทศการศึกษา#เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู#รุจิเรข จิระเสวี

หมายเลขบันทึก: 41603, เขียน: 30 Jul 2006 @ 10:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอ.ธเนศค่ะ

               หากครูเปิดใจกว้างนำเอาผลการประเมินจากเด็ก ๆ มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ขอบคุณสำหรับตัวอย่างข้อคำถามซึ่งครูตาจะนำไปปรับใช้บ้างค่ะ

                            

 

เขียนเมื่อ 

ดีครับ