วันที่ 22 ธันวาคม 2553   ผอ.พานิช  ศรีงาม  จัดการประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร  โดยเชิญหัวหน้า กศน.เข้าร่วมประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลในปีงบประมาณ 2554 และแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลสู่ความเป็นเลิศ 

       อีกทั้ง ทบทวนความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แนวทางในการจัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการสำรวจชุมชน การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ การประสานภาคีเครือข่าย และการทบทวนความสำคัญของ กศน.ตำบล ภาระกิจที่ต้องดำเนินการ