อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


รายงานหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - นภาพร สุทธิชาติ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำ
            คล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
            ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นภาพร สุทธิชาติ
               ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา  
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงดเพชร เขต 1 
                 

 บทคัดย่อ

     การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง 2) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน  8  เรื่อง  4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือกนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 24 คน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ และสถิติทดสอบสมมุติฐาน (สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ t – test Dependent)

ผลการพัฒนาพบว่า
     1. สรุปผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์  80/80

            1.1 การพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ท่าน พบว่าผลการพิจารณาความเหมาะสมของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.75, = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

           1.2 การทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ทดลองแบบเดี่ยว  (One to One Testing ,1 : 1) จำนวน 3 คน พบว่า ภาษาที่ใช้สื่อความหมายชัดเจน สี รูปภาพและเวลา มีความเหมาะสม

          1.3  ผลการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก (Small Group  Testing, 1 : 3) จำนวน 9  คน พบว่า  หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.04/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

          1.4 ผลการทดลองกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ (Large Group Testing , 1 : 100) จำนวน 40 คน พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.18/83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

     2. สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน

         2.1 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         2.2 การทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 24 คน พบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน คำคล้องจองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.91/83.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

หมายเลขบันทึก: 415567เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2010 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 13:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

เป็นรายงานท่ดี สมควรเผยแพร่ใหบุคลากรในสถานศึษานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เป็นรายงานที่ดีมากเหมาะกับการเผยแพร่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี