วิจัยการอ่านสะกดคำและแจกลูกชั้น ป.1

ศศิธร
วิจัยการอ่านสะกดคำและแจกลูกชั้น ป.1

ชื่อรายงาน  ผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูก เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด

สภาพปัญหา

ในการสอนด้านภาษาไม่ว่าภาษาใดจะต้องเน้นการสอนทักษะเบื้องต้น คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะถือว่าทักษะทางภาษาดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วทั้ง 4 ด้าน เพื่อช่วยให้พัฒนาการทางภาษาของนักเรียนได้เพิ่มพูนขึ้นตามวัย และวุฒิภาวะ โดยเฉพาะการอ่านภาษาไทยเป็นสิ่งสำคัญในการวางรากฐานการเรียนโดยทั่วไปการที่จะให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านและสามารถอ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่วนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนการอ่านสะกดคำและแจกลูกตั้งแต่พยัญชนะ สระ คำ และประโยค เพื่อที่นักเรียนสามารถอ่านหนังสือต่าง ๆ ได้ การฝึกทักษะจึงจำเป็นต้องอาศัยแบบฝึกเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจและฝึกฝนสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้พัฒนาขึ้นตามความสามารถที่นักเรียนควรจะทำได้

จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องการอ่านสะกดคำและแจกลูก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวน  13  คน  ซึ่งจากการทดสอบการอ่านสะกดคำและแจกลูก คำที่ประสมด้วยสระอา  สระอู  สระอี  สระไอ  สระโอรวมจำนวน  20  คำ   มีนักเรียนจำนวน  9  คน ที่อ่านสะกดคำได้ทุกคำ และมีนักเรียนที่อ่านสะกดคำและแจกลูกไม่ได้  จำนวน  4  คน  คืออ่านได้ไม่ถึง  10  คำ   ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียนในเรื่องการอ่านสะกดคำและแจกลูก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด

สาเหตุ

                1.  เกิดจากนักเรียนไม่รู้จักพยัญชนะ  สระ  คำอ่านว่าอย่างไร

                2.  ไม่สนใจเวลาที่ครูสอนและเมื่อสอนแล้วก็ไม่ไปฝึกที่บ้าน  ทำให้นักเรียนลืมได้ง่าย

ปัญหาการวิจัย

                แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกสามารถพัฒนาการอ่านสะกดคำและแจกลูกของนักเรียน    ได้หรือไม่และผลเป็นอย่างไร

เป้าหมายการวิจัย

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำและแจกลูก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธีการวิจัย

1.    กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2553 จำนวน 4 คน แยกเป็นชาย 3  คน หญิง 1 คน  คือ  เด็กชายธนกฤต  หนูช่วย  เด็กชายณัฐพล  ศรีพิพัฒน์  เด็กชายบุญส่ง  รักขะนาม  และเด็กหญิงศยามล  เลิศล้ำ

2.    ตัวแปรที่ศึกษา

2.1   ตัวแปรต้น  ได้แก่ แบบฝึกการอ่านสะกดคำ และแจกลูก

2.2    ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านของนักเรียน

 3.    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

          3.1     แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำและแจกลูก

3.2     แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูก

4.    การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1   ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำและแจกลูก

4.2    ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์

4.3    ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคำ

5.    การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1  วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการอ่าน ด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต(X)

5.2    เปรียบเทียบความก้าวหน้าระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึก

ช่วงเวลาทดลอง

      ทดลองใช้เวลา  2  สัปดาห์  จำนวน  10  ครั้ง  ระหว่างวันที่  12-30  กรกฎาคม  2553

ผลการวิจัย

1.    สรุปผลการใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูก

หลังจากได้ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านสะกดคำและแจกลูกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ผลปรากฎว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด จำนวน 4 คน มีความสามารถในการอ่านสะกดคำและแจกลูกสูงขึ้นกว่าเดิม

สรุปและสะท้อนผล

จากการที่นักเรียนได้รับการฝึกกิจกรรมการอ่านสะกดคำและแจกลูกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ดีขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ

1.    นักเรียนควรได้รับการส่งเสริม หรือได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างต่อเนื่อง

2.    นักเรียนที่มีข้อบกพร่อง หรือความก้าวหน้าช้าต้องให้เวลาการฝึกเพิ่มขึ้น

3.    นำแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ไปใช้กับสภาพปัญหาอื่น ๆที่คล้ายกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดวงจันทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 415375, เขียน: 21 Dec 2010 @ 14:21 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

รูปก้อสวย... งานวิจัยก้อดีมีคุณภาพ

เก่งจริงเพื่อนฉ้าน

ภัทรกร
IP: xxx.7.34.206
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากๆสำหรับเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก  เป็นแนวทางที่ดีที่จะนำไปใช้  ขอบคุณมากๆ

ครูดอยอุตรดิตถ์
IP: xxx.49.251.38
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

พิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์
IP: xxx.49.203.32
เขียนเมื่อ 

เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้พัฒนาเด็กได้ ขอบคุณค่ะ