พันธุกรรม

พันธุกรรม

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

มนุษย์จะถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เช่น สีตา สีผม ความสูง สีผิว ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้
 ผมหยิก ผมเหยียด มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู เป็นต้น โดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่ พ่อจะ
ได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากปู่ ย่า แม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากตา ยาย การถ่ายทอดลักษณะ
เช่นนี้เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะบางลักษณะของลูกอาจเหมือนหรือแตกต่างจากพ่อ
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลักษณะที่แตกต่างออกไปนี้เป็นลักษณะที่แปรผันและสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานต่อไป

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แฟ้มสะสมงานสื่อ caiความเห็น (0)