รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทันตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ทันตสุขภาพ

ชื่อเรื่อง                รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ทัตสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                              สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย                   นายปราณีต  โพนไสว

โรงเรียน              โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1

 

บทคัดย่อ

 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  ทันตสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน  และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  14  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  10  แผน  บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.38 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25  ถึง 1.00  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.96  สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน  ใช้  t-test  (Dependent  Samples) และค่าดัชนีประสิทธิผล E.I

 

        ผลการวิจัย  พบว่า

      1.   บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ทันตสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.36 / 84.30  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80   

      2.   นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

      3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7013  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  70.13

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทันตสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4ความเห็น (2)

วัชราภรณ์ สืบสิงห์
IP: xxx.26.234.211
เขียนเมื่อ 

เมื่อได้เข้ามาอ่านแล้วได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากรายงานของข้าพเจ้าต่อไป

น้ำฝน กมลสินธุ์
IP: xxx.26.233.14
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่ดี น่าจะดีกว่านี้ถ้าทุกคนได้อ่าน