อบต.ตูม  อำเภอปรางค์ จังหวัดศรีสะเกษ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน  จนท.บริหารงานทั่วไป 

http://www.tambontoom.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1