อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2552


รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2552

ชื่อเรื่อง       :   รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                       โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                       โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ปีการศึกษา  2552

ผู้รายงาน     :   นางจิราภรณ์  เผือกพ่วง  ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

                        โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

ปีที่รายงาน  :    2553

บทคัดย่อ

 

            รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ที่กำหนด E1 / E2 เท่ากับ 75/75  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่อง  การบวก โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โจทย์ปัญหา การลบ  และการบวกลบระคน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.3  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ปีการศึกษา 2552  จำนวน 47  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  จำนวน  5 เล่ม  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือก 3 ตัวเลือก  รวม 5 ชุด ๆ ละ 10  ข้อ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR–21 หาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  E1 / E2 =  75/75  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที ( t – test  dependent)

 

            ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 5 เล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพ

(E1 / E2  )    เท่ากับ  80.15/79.30  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  75/75

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษา ปีที่ 1.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .05

 

 

หมายเลขบันทึก: 414597เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2010 14:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2012 17:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

รายงานนี้มีปรโยชน์ต่อวงการศึกษามาก เป็นแบบอย่างได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี