"ความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” :  กุญแจสู่ความสำเร็จของ

การบริหารองค์กร"

 

1. ความสำคัญและภารกิจหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                “คน” เป็นลำดับที่ 1 ซึ่งเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีจิตใจ  มีอารมณ์ มีสติปัญญาและมีความรู้สึก “คน” สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยคนสามารถเรียนรู้  เพิ่มพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทำ

                ลำดับที่ 2 ได้แก่  อาคาร สถานที่ เงิน

                ลำดับที่ 3 ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการต่าง ๆ

                การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน ทุกระดับ ซึ่งคน เงินและวัสดุจะเป็นการบริหารจัดการขององค์กร โดยการสร้างผลงาน และการสร้างความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ของแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะทำให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต

2. องค์ประกอบชี้วัดความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร ประกอบด้วย...

                2.1 การบริหารเพื่อคุณภาพทั่วองค์กร (Total Quality Management)

                2.2 ทรัพยากรบุคคล : ผู้ปฏิบัติและรับผกระทบ

                2.3 ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลกับการสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคล  :  ภารกิจรอง หรือภารกิจสนับสนุน HRM : Auxiliary หรือ Supportive Functions) ได้แก่...

                1. การสรรหาและการเลือกสรร “คน”

                2. การบรรจุ การแต่งตั้งและการเตรียมความพร้อมให้ “คน”

                3. การใช้ประโยชน์จาก “คน” และการให้ค่าตอบแทน

                4. การทำนุบำรุง พัฒนาและรักษา “คน” ไว้

                5. การออกจากงาน

โดยต้องให้ได้คนที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีความสามารถ

                ปัจจัยแวดล้อม ซึ่งจะนำองค์กร ได้แก่ รูปแบบองค์กร รูปแบบการบริหารจัดการและภารกิจหรือเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งตอบสนองประชาชนหรือผู้รับบริการ

                ถ้าทรัพยากรบุคคลภายในยึดหลักนิติธรรม และหลักธรรมาภิบาลจะทำให้เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากทรัพยากรบุคคลภายนอก

                การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก จาก การเมือง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต

การบริหารเพื่อคุณภาพทั่วองค์กร (Total Quality Management)

                1. บทบาทผู้นำในการบริหาร

                    - การบริหารจัดการของผู้บริหารและภาวะผู้นำมีประสิทธิภาพ

                    - มีความสามารถมากน้อย

                2. การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

                    - การพัฒนา หรือการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ปรับเปลี่ยนหรือไม่เพียงใด

                3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

                    - การบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ หรือไม่อย่างไร

                    - ระบบ หรือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะสามารถปรับตัวและเสริมพลังขับเคลื่อนให้กับองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร

                4. การบริหารทรัพยากรอื่น ๆ

                    - การบริหารทรัพยากรอื่น ๆ มีระบบวิธีการจัดหาที่ทันเวลาเพียงพอ หรือไม่

                    - มีการนำไปบริหารจัดการ หรือใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด

                5. กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ขั้นตอน

                    - กระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ สามารถปรับปรุง แก้ไข ลดขั้นตอนการดำเนินการให้รวดเร็ว

                    - มีการปรับตัวยืดหยุ่นได้รวดเร็ว เหมาะสม หรือไม่

                6. ความพึงพอใจของทรัพยากรบุคคล

                    - ความพึงพอใจและความเต็มใจของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ที่จะทุ่มเทให้กับภารกิจ และความสำเร็จขององค์กร มีมากน้อยเพียงใด

                7. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

                    - ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการต่อการบริหาร หรือผลงานขององค์กรเป็นอย่างไร

                8. ผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคม

                    - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือสังคม เป็นอย่างไร

                    - องค์กรคำนึงถึง หรือให้คุณค่า (Value) เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงใด

                9. การบรรลุตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

                    - ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ในระดับใด

                       ข้อ 1 – 5 เป็นปัจจัยผลักดัน (ENABLERS)  สำหรับข้อ 6 – 9 เป็นผลลัพธ์ (RESULTS)  

ทรัพยากรบุคคล : ผู้ปฏิบัติและรับผลกระทบ

                1. บทบาทผู้นำในการบริหาร ได้แก่...

                    - การสรรหาและการคัดเลือก

                    - การพัฒนา

                    - รักษาไว้

                    - ใช้ประโยชน์

                2. การพัฒนานโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

                    ผู้บริหารและทีมงานเชิงยุทธศาสตร์ จะเป็นผู้กำหนดหรือพัฒนานโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้กับทรัพยากรบุคคลทั้งองค์กร

                3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

                    จะทำหน้าที่รับเข้าบุคคลเข้ามาในองค์กรและทำหน้าที่ส่งออก

                4. การบริหารทรัพยากรอื่น ๆ 

                    ระบบการบริหารทรัพยากร (Resource Management System และ Inventory) ความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการและการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เป็นการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ให้คุ้มค่าซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

                 5. กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบขั้นตอน

                     ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการปฏิบัติงานนั้น จะต้องพัฒนาและปรับปรุงโดยให้เกิดความยืดหยุ่น

พิจารณาส่วนองค์ประกอบด้านผลลัพธ์  :

            ถ้าทรัพยากรบุคคล มีคุณภาพ มีความรู้ มีความเข้าใจ รักองค์กร ทุ่มเทเพื่อสัมฤทธิผลและชื่อเสียงองค์กร จะทำให้องค์กร มีความเป็นเลิศ และได้รับการยอมรับ

ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลกับการสร้างความเป็นเลิศให้องค์กร

            ความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จะต้องมีระบบการสนับสนุน : ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุนไม่เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร

            ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ + วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทันกับนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยผูกเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการขององค์กร

            HRM กระบวนการทางบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน (Administrative Process) กรอบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management)

3. แนวโน้มการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก “กระบวนการ” สู่ “ยุทธศาสตร์” ได้แก่...

            3.1 การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

            3.2 ลักษณะเด่นของการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

3.1 การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล...แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ  ได้แก่...

            ระยะที่ 1 : Functional Administrative Aspect

            ระยะที่ 2 : Organization Productivity Aspect

            ระยะที่ 3 : Organization Strategic Aspect

ระยะที่ 1 : Functional Administrative Aspect

            ภาระหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎระเบียบที่กำหนด

HRM  =  กรอบภารกิจงานสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ

            กฎหมายของรัฐและกฎระเบียบขององค์กรจะทำให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรม (Administrative Functional Process)

กรอบความคิด

                1. หน้าที่หลักของการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การสรรหา การใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร

                2. การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนความต้องการหรือนโยบายการบริหารของผู้บริหารองค์กร

                3. ไม่มีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร

หน้าที่ตามกระบวนการ จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่อง

                1. การสรรหาและการคัดเลือก

                2. การบรรจุ การแต่งตั้ง การเตรียมความพร้อม

                3. การใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                4. การตอบแทน การจูงใจ การจัดสวัสดิการ

                5. การดำเนินการทางวินัย การแก้ไขข้อร้องเรียน หรือการร้องทุกข์และการอุทธรณ์

                6. การจัดเก็บทะเบียนประวัติ

                7. การเกษียณอายุ และการให้บำเหน็จ บำนาญ

                8. การรักษากฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของรัฐ

                9. หน้าที่อื่น ๆ ตามคำสั่งของผู้บริหารองค์กร

                10. เน้นการกำกับดูแล (Supervision)

ระยะที่ 2 : Organization Productivity Aspect 

                การสร้างผลงานให้องค์กรของทรัพยากรบุคคล (Productivity) เป็นการปรับเปลี่ยนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรอบความคิด

                1. เน้นการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายองค์กร โดยการสร้างผลผลิต (Productivity)

                2. ลดภาระการควบคุม กำกับดูแล มาเป็นสนับสนุนส่งเสริม (Facilitation)

                3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนำมากขึ้น (Consulting Activities)

หน้าที่ตามกระบวนการ จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่อง

                1. ดำเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับผลผลิตขององค์กร

                2. มีการสนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ (Management Development)

                3. มีการนำหลักประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย หรือผลผลิตที่คาดหวังขององค์กร (Performance Management) มาใช้

                4. สร้างผลงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและประชาชนผู้รับบริการ

                5. เน้นผลลัพธ์ (Results) จากกระบวนการ

ระยะที่ 3 : Organization Strategic Aspect 

                ผลสัมฤทธิ์หรือความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

HRM : เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management)

กรอบความคิด

                1. ผูกเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกขั้นตอน ไว้กับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร

                2. ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหุ้นส่วนกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

                3. มีสมรรถนะเชิงการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เชื่อมโยงถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

                4. ความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

                5. ผู้บริหารทุกคนทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์

หน้าที่ตามกระบวนการ จะเน้นประสิทธิภาพในเรื่อง

                1. ดำเนินการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับผลผลิตขององค์กร

                2. มีการสนับสนุนเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ (Management Development)

                3. มีการนำหลักประเมินผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย หรือผลผลิตที่คาดหวังขององค์กร (Performance Management) มาใช้

                4. สร้างผลงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและประชาชนผู้รับบริการ

                5. เน้นผลลัพธ์ (Results) จากกระบวนการ

 

ที่มา  :  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

สำนักงาน ก.พ.

 

...แล้วทุกวันนี้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของ "คน" หรือยัง?...ว่ามีความรู้ มีทักษะ

และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการของท่าน...

ถึงเวลาที่ส่วนราชการจะต้องพัฒนา "คน" อย่างจริงจังหรือยังหรือจะปล่อยให้เป็น

แบบนี้ไปเรื่อย ๆ...แล้วแต่ชะตากรรม...ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยที่จะสามารถ

ผลักดันให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จได้...