รายงานการพบกลุ่ม/บันทึกหลังการสอน

กิจกรรมการพบกลุ่ม

 

บันทึกการพบกลุ่มครั้งที่ 5     หลักสูตรใหม่                                                              

   ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  วัน อาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม  2553                                                                         

ณ  ศูนย์ กศน.ตำบลพระยาบันลือ  เวลา 09.00 – 12.00 น.

จำนวนนักศึกษาเข้าเรียน  53 คน

นักศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 44  จำนวน  3  คน

นักศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 51  จำนวน ..4...  คน

นักศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 51  จำนวน  ...19..   คน

นักศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรใหม่  จำนวน  ..15.  คน

นักศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรใหม่  จำนวน .... 9.. คน

นักศึกษา มัธยมศึกษาประถม  หลักสูตรใหม่  จำนวน  ..3..  คน

 

กิจกรรม

                ตามงานที่ได้มอบหมาย  นักศึกษาหลักสูตรใหม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการ นักศึกษาดู VCD และครูสอนเพิ่มเติมและทำแบบฝึกหัด

 นักศึกษาหลักสูตร2544 รับงานการทำโครงงาน นักศึกษาหลักสูตร 51 นำร่องซึ่งเทอมนี้ลงวิชาเลือกให้ไปศึกษาค้นคว้าหัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพ

 ปัญหาที่พบในการพบกลุ่ม

  1. นักศึกษา มาพบไม่ครบทุกคน บางคนสมัครเรียนแล้วไม่เรียน
  2. นักศึกษาบางคนมาพบกลุ่มตามที่กำหนดไม่ได้
  3. นักศึกษาบางคนมาแล้วต้องรีบกลับเพราะติดภารกิจ

 

แนวทางการแก้ปัญหา

ติดต่อให้มาพบกลุ่มตามตารางที่กำหนด นักศึกษาที่มาไม่ได้ให้ติดต่อรับงานกับครูผู้สอน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลพระยาบันลือความเห็น (1)

บันทึกหลังกาเสอนดีครับ ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปศึกษาปรับปรุงต่อไป