"การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ - เครื่องแบบครึ่งยศ"

 

            จากที่ผู้เขียนได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องแบบชุดปกติขาว ไปแล้ว และสืบเนื่องจากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ซึ่งส่วนใหญ่จะแต่งกายในชุดเครื่องแบบเต็มยศ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี...ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา หรือวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  พวกเราคงได้ชมการถ่ายทอดพิธีการต่าง ๆ  จะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมถวายพระพรแต่งชุดเต็มยศประดับเครื่องราชฯชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสวยงามมาก...ในโอกาสวันสำคัญอย่างนี้ทุกคนที่เป็นข้าราชการพลเรือนจะต้องแต่งกายเข้าร่วมพิธีที่ถูกต้องและดูดี...จึงขอทำความเข้าใจเนื่องจากท่านอาจได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีในโอกาสครั้งสำคัญต่อไปก็ได้นะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับใส่เครื่องแบบชุดเครื่องแบบเต็มยศ - เครื่องแบบครึ่งยศ มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงนำมาเขียนและแจ้งให้ทราบดังนี้...

อันดับแรกผู้เขียนขอให้ท่านดูที่หมายกำหนดการหรือกำหนดการนัดหมายของราชการ ประสงค์ให้แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว  สังเกตได้ดังนี้...

กรณีเต็มยศ...เสื้อขาว/กางเกงดำ (บุรุษ) หรือกระโปรงดำ (สตรี)

           - ผู้ได้รับเครื่องราชฯชั้นสายสะพายจะต้องสวมสายสะพายประดับดวงดาราของชั้นเครื่องราชฯสูงสุด

           -  ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (หน้าอกซ้าย)

 

กรณีครึ่งยศ... เสื้อขาว/กางเกงดำ (บุรุษ) หรือกระโปรงดำ(สตรี)

           -  ผู้ได้รับเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย การแต่งกายประดับดวงดาราของเครื่องราชฯชั้นสูงสุด ชุดเต็มยศ ครึ่งยศ จะเหมือนกันค่ะ  ยกเว้น ผู้ได้รับสายสะพายไม่สวมสายสะพายจะเป็นชุดครึ่งยศค่ะ

            -  ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (หน้าอกซ้าย)

กรณีปกติขาว...เสื้อขาว/กางเกงขาว (บุรุษ) หรือกระโปรงขาว (สตรี)

           - ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ ทั้งบุรุษ-สตรี  หรือ

           - กรณีกำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์

 

ศึกษา เรื่องการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ - ครึ่งยศ

ชั้นสายสะพาย - ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย... ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

  http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas5551.doc

  

 ศึกษารายละเอียด เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์...

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...  

    http://www.cabinet.thaigov.go.th/dd_main31.htm