Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

รวมงานเขียนเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติในอิสานของประเทศไทย


รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ยังทำได้ไม่ค่อยครบถ้วน แต่เมื่อมีคนถาม ก็ต้องให้ความช่วยเหลือ เท่าที่ทำได้ค่ะ

๑.            ฎีกาวิเคราะห์ที่ ๔๖๓/๒๕๓๕ เรื่องสถานภาพของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จากบิดาและมารดาต่างด้าวเชื้อสายเวียดนามซึ่งเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร (โจทก์ พนักงานอัยการ จำเลย นางหมาว บุ่ยถิ คนเกิดที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย), โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทรและอาจารย์สาวตรี สุขศรี, ใน : วารสารนิติศาสตร์,  ๒๙ (๒๕๔๒) ๑, ๑๕๓ - ๑๖๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=97&d_id=97

http://www.archanwell.org/office/download.php?file=659.pdf&fol=1

๒.           ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติไทยของนายยุทธนา ผ่ามวัน, ความเห็นอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการปรากฏตัวของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐในประเทศไทย : แนวคิดและมาตรการในการจัดการปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ, เสนอต่อสาธารณะ เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=115&d_id=115

๓.            อนันต์ : คนไร้รัฐแห่งจังหวัดนครพนม, จดหมายร้องทุกข์ของคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา, งานเขียนโดยเจ้าของปัญหา - กิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุน ศ.คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=185&d_id=185&page=1

๔.            จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจากนายอนันต์ หูมแพง : คนไร้รัฐแห่งบ้านโพนแพง ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม, งานเขียนโดยเจ้าของปัญหา - กิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุน ศ.คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=244&d_id=238

๕.            การต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาความไร้สัญชาติของอนันต์ หูมแพง : กำลังใจและความรู้สึก, โดย นายอนันต์ หูมแพง บุคคลที่เคยไร้สัญชาติ, งานเขียนโดยเจ้าของปัญหา - กิจกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุน ศ.คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=311&d_id=310&page=1

๖.            ดอนโจด : โรงเรียนสอนกฎหมายสำหรับนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กิจกรรมในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพานักศึกษานิติอุบล ๗๐ คนไปฝึกสอบปากคำคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่บ้านดอนโจด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี, Music Veideo เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.oknation.net/blog/archanwell/video/9151

๗.           กรณีนายเป็ง : กรณีศึกษาความสามารถในการทำนิติกรรมของคนต่างด้าวคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ไปแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑,เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=52&d_id=52

๘.            บันทึกความตกลงร่วมระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์ : ประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ซ่อนอยู่, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=400&d_id=399

๙.           คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติแห่งอีสาน  : ความท้าทายอีกครั้งต่อนักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, บทความเพื่อวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เริ่มเขียนวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, เขียนเสร็จวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=413&d_id=412

http://www.archanwell.org/office/download.php?id=543&file=506.pdf&fol=1

๑๐.        ดอนโจดและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ทำไม ? ทำอะไร ? เพื่ออะไร ? โดย อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย, เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=423&d_id=422

๑๑.        ดอนโจดในมิติของสิทธิมนุษยชน, โดย อาจารย์ ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย และอาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา, บทความเพื่อหนังสือที่ระลึกวันรพี ปี ๒๕๕๑, เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=428&d_id=427&page=1

๑๒.       คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓/๒๕๓๕ โจทก์ พนักงานอัยการ จำเลย นางหมาว บุ่ยถิ เรื่องสถานภาพของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จากบิดาและมารดาต่างด้าวเชื้อสายเวียดนามซึ่งเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/308253

หมายเลขบันทึก: 412082เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2010 14:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2012 07:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท