กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 พื้นที่ดำเนินการ บ้านหนองแต้ บ้านบ่อ บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ โดยการสนับสนุนของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น