ผู้นำเชิงกลยุทธ์

ภาวะผู้นำ

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการจัดการกับทรัพยากรเพื่อสนองยุทธศาสตร์ขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย

n      ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จึงหมายถึงกระบวนการกำหนดทิศทางและสร้างแรงบรรดาลใจให้บุคคลากรในองค์การยอมรับ และร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (หรือทำให้องค์การอยู่รอด)

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      มีความเข้าใจในงานที่ทำในระดับสูง(Professional Insight)

–        การคิดเชิงมโนทัศน์(Conceptuality)

–        การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking)

n      มีวิสัยทัศน์-มองสภาพขององค์การในอนาคตได้ดี

n      มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์(How To)

–        SWOT  Analysis

–        กระบวนการกลุ่ม

                               ความเป็นประชาธิปไตย

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      มีมุมมองเชิงอนาคต(Perspective)

–        ทางเลือกและผลกระทบ

n      มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ(Revolutionary Thinking)

–        คิดนอกกรอบ

–        นวัตกรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

หมายเลขบันทึก: 410785, เขียน: 27 Nov 2010 @ 21:44 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

IP: xxx.19.67.249
เขียนเมื่อ 

ฮิๆๆๆๆๆลอกของใครมา คุ้นๆๆ

lpg
IP: xxx.19.67.249
เขียนเมื่อ 

ชิมิ ชิมิ ชิมิ กุหลาบเฉา

ฮิๆๆๆๆๆ
IP: xxx.19.67.249
เขียนเมื่อ 

วิสัยทัศน์ต้องอยู่คู่กับผู้นำ

คำว่า วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยๆ ในปัจจุบัน ในภาษาไทยมีผู้บัญญัติศัพท์ไว้มากมาย เช่น คำว่ามโนภาพ จินตภาพ ทัศนภาพ มโนทัศน์ ฯลฯ

แต่ความหมายของคำว่า Vision ที่ Burt Nanus ให้ความหมายไว้คือ วิสัยทัศน์คือภาพอนาคตสำหรับองค์กรที่สามารถเป็นไปได้จริง น่าเชื่อถือ ดึงดูดใจ วิสัยทัศน์มักเกี่ยวกับอนาคตเสมอ วิสัยทัศน์คือจุดเริ่มต้นของวันพรุ่งนี้เพราะวิสัยทัศน์เปิดเผยถึงสิ่งที่เรารู้และผู้ร่วมวิสัยทัศน์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้นมา

วิสัยทัศน์เป็นเพียงแนวความคิดหรือภาพลักษณ์ของอนาคตที่น่าพึงปรารถนามากกว่าสำหรับองค์กร แต่วิสัยทัศน์ที่ถูกต้องคือความคิดที่ทรงพลังเป็นการเริ่มต้นสู่อนาคตแบบก้าวกระโดด ผ่านการใช้ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงได้

ผู้นำทุกระดับจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นั่นก็คือจะต้องพยายามยกระดับองค์กรของตนให้ทัดเทียมกับคู่แข่งขัน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องทัดเทียมในทุกด้าน ผู้นำในองค์กรการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้นำที่ดีจึงต้องมีความคิดริเริ่ม เปิดกว้าง พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นคนทันสมัย มีเหตุผล รวมทั้งเข้าใจสถานการณ์โลกทั้งในปัจจุบัน และตามทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากมีวิสัยทัศน์แล้วต้องผู้นำต้องเข้าใจถึงลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างถ่องแท้ คือ

1. ต้องมองหลายมิติ ทั้งด้านกว้างไกลลึกและสูง เป็นการมองภาพรวม วิเคราะห์ทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคขององค์กร เป็นการมองไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ระยะสั้นๆ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือต้องมีความใฝ่สูงและความทะเยอทะยานจึงจะประสบความสำเร็จได้

2. ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า วิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีการวางแผน มุ่งการสร้างไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหา ต้องเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ฉะนั้น การวางแผนที่ดีต้องมีข้อมูล ต้องทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

3. ต้องบรรลุเป้าหมายได้ วิสัยทัศน์ที่ดีต้องปฏิบัติได้ด้วยความสมเหตุสมผล ภายใต้ระยะเวลาที่แน่นอน ฉะนั้น การวางวิสัยทัศน์ที่ดีคือต้องมีเป้าหมายและกำหนดเวลาที่ชัดเจนรวมทั้งบรรลุเป้าหมายได้นั่นเอง

4. ต้องเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ วิสัยทัศน์ที่ดีต้องท้าทายความสามารถ ต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปสู่จุดหมาย และจุดหมายนั้นต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการร่วมกัน ต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ต้องกระตุ้นให้ทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แรงจูงใจความเชื่อมั่นและศรัทธาจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ

5. ต้องคุ้มค่า เนื่องจากวิสัยทัศน์เป็นเรื่องของอนาคต ฉะนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลาเพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่า และความคุ้มค่าบางอย่างไม่อาจวัดได้จากตัวเลข ตัวเงิน เช่น ความก้าวหน้า ความทันสมัย การพัฒนาทางความคิด การพัฒนาสุขภาพ ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการวัดหรือประเมินผลที่ชัดเจนประกอบด้วย

6. ต้องมีกลยุทธ์ที่มุ่งสู่อนาคต วิสัยทัศน์เป็นเรื่องของอนาคต และกลยุทธ์คือวิธีการที่จะไปสู่อนาคตที่วางไว้นั่นเอง การจะปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น ต้องมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นด้วย

ทุกองค์กรผู้นำต้องมีหน้าที่ในการวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน ถ้าวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นเรื่องของเป้าหมายในอนาคตที่คนในองค์กรส่วนใหญ่ปรารถนาและอยากไปถึงจุดนั้นพร้อมกัน นั่นก็หมายความว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น เป็นวิสัยทัศน์ที่ดี และเหมาะสมแล้วนั่นเอง

มะระขี้นก
IP: xxx.206.70.147
เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจ คัดลอกโดยไม่มีอ้างอิง มั่วสั่วแท่หลายบักหำเอยเป็นอาหยัง