ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการจัดการกับทรัพยากรเพื่อสนองยุทธศาสตร์ขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย

n      ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์จึงหมายถึงกระบวนการกำหนดทิศทางและสร้างแรงบรรดาลใจให้บุคคลากรในองค์การยอมรับ และร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (หรือทำให้องค์การอยู่รอด)

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      มีความเข้าใจในงานที่ทำในระดับสูง(Professional Insight)

–        การคิดเชิงมโนทัศน์(Conceptuality)

–        การคิดเชิงระบบ(Systems Thinking)

n      มีวิสัยทัศน์-มองสภาพขององค์การในอนาคตได้ดี

n      มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์(How To)

–        SWOT  Analysis

–        กระบวนการกลุ่ม

                               ความเป็นประชาธิปไตย

คุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์

n      มีมุมมองเชิงอนาคต(Perspective)

–        ทางเลือกและผลกระทบ

n      มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ(Revolutionary Thinking)

–        คิดนอกกรอบ

–        นวัตกรรม