การประยุกต์ใช้ ICT ประกอบการการจัดการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้ ICT ประกอบการการจัดการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้ ICT  ประกอบการการจัดการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำสื่อทางด้าน ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขั้นตอนต่างๆ  ได้ดังนี้

1.       ใช้นำเข้าสู่บทเรียน

2.       ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

3.       ใช้ขยายความรู้

4.       ใช้สรุปเนื้อหา

 

ใช้นำเข้าสู่บทเรียน 

                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนอาจนำภาพ ดิจิทัล (Digital)  VDO หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เกี่ยวเรื่องที่จะสอนมาให้นักเรียนดูและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชมเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนโดยไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนดูทั้งหมดของเรื่องที่นำมาเสนอ สร้าง เร้าความสนใจในบทเรียนของนักเรียน   เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของสื่อ ICT ที่เป็นมัลติมีเดีย ที่แสดงข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง การแสดงข้อมูลในลักษณะเสมือนจริง  สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

ครูผู้สอนอาจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในอาศัยการจัดการระบบ LMS โดยอาศัย Software ให้นักเรียนเลือกศึกษาความรู้จากการออกแบบของครูผู้สอนให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยอาศัยสื่ออื่นประกอบ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   E-Book, LOs, Course ware, VDO  ผู้สอนจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า และพิจารณาเนื้อหาที่สอนมาให้นักเรียนศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือให้เลือกสื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อโดยตรง

 

ใช้ขยายความรู้ การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนต้องพิจารณาความรู้ความสามารถด้าน ICT ของผู้เรียนมาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เช่น

                                - ค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Search Engine เช่น ค้นหาข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ แผนที่จาก Google ค้นเรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจาก  youtube ในลักษณะรายการโทรทัศน์

-  นำความรู้ที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ของตนเอง และ จัดทำเป็นเอกสารด้วย Ms Word  ส่ง E-mail ให้ครู

-  สร้าง เป็นE-Book,  Webpage หรือรายการโทรทัศน์

-  ให้นักเรียนทำ ปฏิทิน คำนวณหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ด้วย MS Excel

-  ทำบัตรอวยพร บัตรเชิญ ด้วย MS Power point

-  เปิดกระดานสนทนา (Web board) ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

                                -  สร้างเป็นกลุ่มสนใจ   เช่น Web Blog,  Social Network ขยายความรู้ในกลุ่มด้วย hi5, Facebook, twitter

 

ใช้สรุปเนื้อหา

                ในการสรุปเนื้อหาซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ครูจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง หรือแต่ละชั้วโมงครูอาจออกแบบนำ ICT มาให้นักเรียนทำการสรุปในลักษณะต่าง ๆ เช่น

-  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มานำเสนอและจัดทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-   นำสื่อ LO เกม หรือเพลงที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้และสรุปความรู้จากการเรียนรู้

                                -  นำVDO มาให้นักเรียนสรุปความรู้และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอานนท์ความเห็น (0)