สรุปการประชุมครั้งที่ 1

กำหนดเป้าตรงใจ
วาระการประชุมที่  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
             วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน PMQA  และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553   ดังนี้
             1.  ผลการดำเนินงาน PMQA 2553  
                   1.1 ดำเนินการการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรภายใน  สสจ.     (เสร็จสิ้นแล้ว  80%)
                   1.2 ดำเนินการการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร  สสอ.    
                   1.3 การประเมินตนเอง  7  หมวด  ระดับ สสจ. (ดำเนินการแล้ว  6  หมวด)
                   1.4 สรุปผลประเมินตนเอง  7  หมวด  ระดับ สสอ. (ส่งแล้ว 2 หน่วยงาน คือ บางละมุง และ เกาะสีชัง)
                   1.5 ทุกหน่วยงานยังไม่มีแผนปรับปรุงองค์กรรายหมวด   (ยกเว้น สสอ.บางละมุง)
             2.  แผนการปฏิบัติงาน PMQA  ปี  2554
                         กลุ่มงานทรัพย์ฯ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ PMQA ประจำปี 2554  เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  จำนวนทั้งสิ้น  343,000  บาท  แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ จำนวน 115,400  บาท และพัฒนาศักยภาพทีม Internal Audit  จำนวน 227,600  บาท  มีกิจกรรมหลักๆ แบ่งเป็นไตรมาสดังนี้
                                 ไตรมาสที่ 1
                                      - ประชุมชี้แจงแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 54
                                      - พิจารณาตัวชี้วัดและคำรับรองฯ
                                      - สร้างทีม Audit ระดับจังหวัด อำเภอ และพัฒนาศักยภาพ
                                      - ทำแผนการจัดการความรู้
                                ไตรมาสที่ 2
                                      - ค้นหากระบวนงานสร้างคุณค่าโดยใช้  กระบวนการ KM
                                      - การจัดทำคู่มือ กระบวนงานสร้างคุณค่า
                                      - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสจ. และ สสอ.
                               ไตรมาสที่ 3
                                      - ประเมินผลตามตัวชี้วัด หมวด 7
                                      - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตัวชี้วัดหมวด 7
                                      -  ทีม Audit ระดับจังหวัด อำเภอ ประเมินแผนปฏิบัติงาน
                                ไตรมาสที่ 4
                                      - ประเมินตนเองโดยโปรแกรมสำเร็จรูป
                                      - จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรรายหมวด
                                      - ส่งรายงานการดำเนินงานทั้งหมด
                   3.  การสนับสนุนการดำเนินงาน PMQA ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   กลุ่มงานทรัพย์ฯ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ได้จัดเตรียมวิทยากรและการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทำกระบวนงานสร้างคุณค่า  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  ระเบียบวาระการประชุมที่  2          เรื่องติดตาม
                   ผลการดำเนินงานและการประเมินตนเอง PMQA  ปี 2553 และ   แผนปรับปรุงองค์กร ในระดับอำเภอ  ทุกอำเภอรายงานความก้าวหน้าจากที่ประชุม SAR Writing PMQA  เมื่อวันที่ 15-16  สิงหาคม  2553
ผลปรากฏว่า  ทุกอำเภอยังไม่มีความก้าวหน้าจากที่ได้รับการประชุม   อีกทั้งไม่เข้าใจในการประเมินผลในหมวด 7   และยังไม่ได้จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร  มติที่ประชุมจึงกำหนดให้ทุกอำเภอจัดทำแผนปรับปรุงองค์กร  ปี 2554  และ กำหนดตัวชี้วัดในหมวด 7  ภายในวันที่ 27  ตุลาคม  2553
 ระเบียบวาระการประชุมที่  3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                   จากกิจกรรมตามจัดทำแผนปฏิบัติการ PMQAประจำปี 2554 ในเรื่อง Internal Audit  ที่ประชุมเสนอให้อำเภอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งทีม Audit PMQA จำนวนอำเภอละ  2 - 3  คน และระดับจังหวัด กลุ่มงานละ    2 คน  ยกเว้นกลุ่มงานบริหารฯ  3 คน   โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 27  ตุลาคม  2553
 ระเบียบวาระการประชุมที่  4   เรื่องอื่นๆ
                   ผู้จัดประชุมได้จัดเตรียมไฟล์เอกสารการประชุม  แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าในรายหมวด  ไว้ในแผ่น  CD  แล้ว  พร้อมสไลด์การประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปการประชุม PMQA สสจ.ชลบุรีความเห็น (0)