การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          แนวคิดการบริหารจัดการที่เรียกว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Govermance) เป็นแนวทางการบริหารจัดการสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้ในการจัดระเบียบให้สังคมและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข เพื่อช่วยป้องกันแก้ไข หรือบรรเทาปัญหา หรือวิกฤตต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะต้องพัฒนาหน่วยงานของตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน แนวทางนี้ยึดหลักสำคัญ เป็นต้นว่า หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) และการปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดขึ้นตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และต่อมาได้พัฒนาเป็น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบริหารราชการโดยยึดหลัก 6 ประการได้แก่

               1. หลักนิติธรรม (Ruie of laws)

               2. หลักคุณธรรม (Ethics)

               3. หลักความโปร่งใส (Transparency)

               4. หลักความมีส่วนร่วม (Participation)

               5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

               6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)

         ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

             1. เกิดประโยชน์สุขต้อประชาชน

             2. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

             3. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการที่เกินความจำเป็น

             4. เกิดประสิทธิภาพ

             5. เกิดความคุ้มค่า

             6. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

             7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

        เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายเบื้องต้น ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย ที่สำคัญคือ ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่นคง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ

มีต่อ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัฐประศาสนศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#network

หมายเลขบันทึก: 410423, เขียน: 26 Nov 2010 @ 10:52 (), แก้ไข: 21 May 2014 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)