365 วัน มหัศจรรย์สมาธิ..


forward mail ดีดี

ข้อคิดบางประการในมุมมองของ  Osho   จากหนังสือ
"๓๖๕ วัน  มหัศจรรย์สมาธิ"


    ||  แหล่งสะท้อนกลับ  -  โลกนี้คือแหล่งสะท้อนกลับ  หากเราแสดง
ความโกรธออกไป  ความโกรธจะย้อนกลับมา  หากเราให้ความรัก  ความรักจะ
ย้อนกลับคืน

    ||  โจรที่แท้จริง -  ความเคลือบแคลงใจ ความสงสัย ความกลัว
ทั้งหมดเหล่านี้คือโจรปล้นที่แท้จริง  มันทำลายโอกาสที่เป็นไปได้มากในการ
เฉลิมฉลองชีวิตคุณ

    ||  ความยืดหยุ่น - คุณเป็นหนุ่มสาวอยู่ได้ตามสัดส่วนของความ
ยืดหยุ่นในจิตใจที่คุณมี  สังเกตดูเด็กตัวน้อย ๆ สิ  ช่างนุ่มนวล อ่อนโยน
และมีจิตใจยืดหยุ่นเหลือเกิน  เมื่อคุณเริ่มแก่ตัวลง  ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเกร็ง
แข็งกระด้าง และไม่ยืดหยุ่น  แต่คุณสามารถคงความเป็นหนุ่มสาวไว้ได้อย่าง
สมบูรณ์ไปจนถึงชั่วขณะสุดท้าย  ก่อนความตายจะมาเยือนจริง ๆ  หากคุณ
คงความยืดหยุ่นในจิตใจไว้ได้

    ||  เบื้องหลังความโกรธ -  เปลี่ยนพลังความโกรธเป็นพลังสร้าง
สรรค์  แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นในตัวคุณทันที    ||  สิ่งสำคัญที่สุด -  สมาธิ หมายถึงการรวมจิตอยู่ในตัวตนเดียว
และความรัก หมายถึงการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งร่วมกับคนอื่น  สมาธิมอบ
ขุมทรัพย์ทางปัญญาให้คุณ  และความรักช่วยให้คุณแบ่งปันสิ่งนั้นออกไป
นี่คือเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสองอย่าง   อย่างอื่นนอกจากนี้ทั้งหมดไม่ใช่
สิ่งสำคัญ

    ||  ความสุข -  ความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้มีสาเหตุใดมาจาก
ปัจจัยภายนอก  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงข้อแก้ตัว

    ||  ชีวิตเป็นเรื่องเรียบง่าย -  ชีวิตเป็นเรื่องเรียบง่ายมาก  แม้แต่
เหล่าต้นไม้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้   ดังนั้น ชีวิตต้องเป็นเรื่องเรียบง่ายจริง ๆ  แล้ว
เหตุใดชีวิตจึงกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเหลือเกินสำหรับเรา  ก็เพราะเรา
ไปสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชีวิตนั่นเอง 

    ||  ความจำเป็นกับความต้องการ -  ความต้องการมีมากมายหลาย
อย่าง  แต่ความจำเป็นมีเพียงไม่กี่อย่าง  ความจำเป็นอาจเติมเต็มได้  แต่
ความต้องการไม่มีวันถมเต็ม

    ||  การเลื่อนเวลาออกไป  -  ชีวิตนั้นแสนสั้นนัก  และยังมีอะไรอีก
มากมายที่ต้องเรียนรู้  บรรดาคนที่เลื่อนเวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ
ก็คือ ผู้ที่พลาดสิ่งต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ  เช่นกัน

    ||  การปรับปรุงตนเอง -  การปรับปรุงตนเอง คือหนทางไปสู่นรก
ทุกความพยายาม  ในการทำให้ตัวคุณเป็นอะไรบางอย่างที่ล้ำเลิศ  รังแต่จะ
สร้างความบ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ  ความเป็นเลิศคือสมุฏฐานของความบ้าทุกอย่าง
และมนุษย์ทุกคนที่เป็นโรคจิตประสาทก็เพราะความเป็นเลิศที่มีมากจนเกินไป

    ||  ที่พักพิง - หากหาที่พักพิงอันแท้จริงไม่พบ  เราก็ต้องเดินทาง
ไปเรื่อย ๆ  และต้องเดินทางต่อไปไม่หยุดหย่อน  เรื่องน่าแปลกที่สุดคือ
ที่พักพิงอันแท้จริงนั้นอยู่ไม่ไกลเลย  แต่มันอยู่ภายในตัวเราเอง  จงแสวงหา
สิ่งนั้นจากภายใน  ผู้ที่เข้าไปแสวงหาในนั้นจะพบมันเสมอ

    ||  ความสับสน -  จงทิ้งความคิดตายตัวของคุณไป  แล้วคุณจึง
จะอภิรมย์อยู่กับความสับสนได้มากขึ้น  สิ่งต่าง ๆ  จะไม่สับสนอีกต่อไป
แต่จะเป็นความว้าวุ่นเชิงสร้างสรรค์  เราจำเป็นต้องมีความว้าวุ่นเชิงสร้างสรรค์
ในหัวใจ  เพื่อทำให้เกิดหมู่ดาวเริงระบำ  ไม่มีหนทางอื่น

    ||  ความขาดแคลน -  ไม่ช้าก็เร็ว ความขาดแคลนภายนอกจะ
หมดไป  เพราะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากพอที่จะทำให้สิ่งนั้นหมดไป  แล้ว
จากนั้น ปัญหาอันแท้จริงก็จะเกิดขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยีใดก็ช่วยไม่ได้  ปัจจุบัน
เราสามารถหล่อเลี้ยงผู้คนด้วยอาหารได้  แต่ใครกันจะเป็นผู้หล่อเลี้ยงจิตใจ
และวิญญาณ

    ||  พายุ -  เป็นการดีที่จะอยู่ได้ท่ามกลางสายฝน สายลม และ
แสงแดด  เพราะนั่นคือวิถีแห่งชีวิต  ดังนั้น แทนที่จะกังวลถึงสิ่งเหล่านั้น
เราควรเริงระบำมากกว่า  เริงระบำเมื่อมีพายุเข้ามา  เพราะความเงียบสงบจะ
ตามมาในที่สุด  
        แม้แต่ความทุกข์ระทมก็คือ ความงดงาม  หากเรารับมือกับ
ความทุกข์ทรมานนั้นได้อย่างเหมาะสม  มันจะเปลี่ยนเป็นหนทางไปสู่ความ
ก้าวหน้า    คนที่ไม่เคยทนทุกข์และใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย คือผู้ที่
แทบไร้พลัง 

    ||  ถูกกับผิด -  ไม่มีอะไรถูกหรือผิด ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของคุณ

    ||  การทำงานอย่างสมดุล -  การเตรียมการที่ดีที่สุดคือ การวาง
แผนการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่อย่าหมกหมุ่นอยู่กับงาน  ทำงานวันละ  ๕
หรือ ๖ ชั่วโมง  แล้วจากนั้น จงลืมทุกอย่างเรื่องงาน  ให้เวลาตัวเองอย่างน้อย
ที่สุด  วันละ ๒ ชั่วโมง  เพื่อพัฒนาจิตใจ  ใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมงเพื่อความ
สัมพันธ์  เพื่อความรัก  เพื่อลูก ๆ  เพื่อเพื่อน  และเพื่อสังคม

    ||  จิตใจที่เรียบง่าย -  การเป็นคนเรียบง่าย หมายถึง การเปลี่ยน
จากการใช้หัวคิดมาใช้หัวใจ

    ||  ความรู้ -  สิ่งสำคัญที่สุดคือการระลึกไว้ว่าความรู้ไม่ใช่ปัญญา
และไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้  ไม่เพียงเท่านั้น  แต่ยังขัดขวางการเกิดปัญญาด้วย
ความรู้เป็นอุปสรรคสกัดกั้นไม่ให้เกิดปัญญา 
         ความจริงแล้ว  คนทั่วไปเริ่มได้รับการศึกษากันมากขึ้น  การ
ศึกษาเป็นสิ่งที่หาได้โดยทั่วไป  ทุกคนจึงกลายเป็นคนที่สามารถหาความรู้ได้
ในขณะที่สติปัญญาขาดหายไป  ความรู้กลายเป็นเพียงสิ่งที่หาได้ง่ายเหลือเกิน
การเกิดสติปัญญาต้องใช้เวลา  พลังงาน  การอุทิศตน  และการทุ่มเท

คำสำคัญ (Tags): #ธรรมะ#สมาธิ
หมายเลขบันทึก: 409744เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2010 21:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ได้สาระดีมาก อยากให้คนมาอ่านกันมากๆ ิครับผม

  • คิดเหมือนกันกับคุณโสภณ น่ะคะ ก็เลยเก็บบทความนี้ที่เพื่อนส่งมาให้  ไว้บอกต่อๆ กัน เพราะอ่านแล้วชอบจัง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี