เมื่อวาน (26 กรกฎาคม 2549) ผมได้นำผลการประเมินภายในคณะสหเวชศาสตร์ (Part A) นำมาลงในบล็อก เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง วันนี้ขอนำผลการประเมินภายในคณะสหเวชศาสตร์ ในส่วนที่เป็น Part B มาลงบ้างครับ

 

ภาพคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    ผลการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ (Part B)

มาตรฐาน

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้

ระดับการประเมิน

ตนเอง

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

35

4.94

4.94

ดีมาก

ดีมาก

2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

35

1.91

1.86

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

20

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. มาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

10

3.40

3.40

พอใช้

พอใช้

5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

20

4.40

4.40

ดี

ดี

6. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

20

4.15

4.15

ดี

ดี

7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

20

4.03

5.00

ดี

ดีมาก

ผลการประเมิน

160

4.03

4.02

ดี

ดี

     

 บอย สหเวช