ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสหเวชศาสตร์ (Part B) ประจำปีการศึกษา 2548

    เมื่อวาน (26 กรกฎาคม 2549) ผมได้นำผลการประเมินภายในคณะสหเวชศาสตร์ (Part A) นำมาลงในบล็อก เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง วันนี้ขอนำผลการประเมินภายในคณะสหเวชศาสตร์ ในส่วนที่เป็น Part B มาลงบ้างครับ

 

ภาพคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    ผลการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ (Part B)

มาตรฐาน

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้

ระดับการประเมิน

ตนเอง

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

35

4.94

4.94

ดีมาก

ดีมาก

2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

35

1.91

1.86

ควรปรับปรุง

ควรปรับปรุง

3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ

20

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. มาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

10

3.40

3.40

พอใช้

พอใช้

5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

20

4.40

4.40

ดี

ดี

6. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

20

4.15

4.15

ดี

ดี

7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

20

4.03

5.00

ดี

ดีมาก

ผลการประเมิน

160

4.03

4.02

ดี

ดี

     

 บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 Pink Slip เรียนท่าน SuperBoy

 น่าเห็นใจ เรื่องงานวิจัยครับ คณะใหม่คณาจารย์กำลังโตพร้อมที่จะไปเรียนต่อครับ

 สงสัยครับ เรื่อง วัฒนธรรมแห่งองค์กรและวิชาชีพน่าจะได้ดีกว่านี้ครับ

 ด้วยความปรารถนาดีครับ