ความเห็น 53402

ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสหเวชศาสตร์ (Part B) ประจำปีการศึกษา 2548

เขียนเมื่อ 

 Pink Slip เรียนท่าน SuperBoy

 น่าเห็นใจ เรื่องงานวิจัยครับ คณะใหม่คณาจารย์กำลังโตพร้อมที่จะไปเรียนต่อครับ

 สงสัยครับ เรื่อง วัฒนธรรมแห่งองค์กรและวิชาชีพน่าจะได้ดีกว่านี้ครับ

 ด้วยความปรารถนาดีครับ